Focussen op leerinhouden bao

Basissessie: Muzisch Didactisch Werken 1: het fundament

Wil je bij je team de basisdidactiek van muzische vorming versterken? Of een goede start nemen voor een muzisch traject? Deze sessie inspireert je en zet je op weg naar een breder en doelgericht muzisch aanbod. Al doende verken je de procesgerichte opbouw van een muzische activiteit en maak je kennis met werkvormen en bouwstenen (elementen) uit alle domeinen. Vanuit deze didactische ingredi‘nten bedenk je samen nieuwe muzische concepten. Tussendoor leggen we de verbinding met de visie op muzische vorming en met kunst. Beschikbaar voor het leerplan Zill van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Go! leerplan Media of het leerplan MUVO van het OVSG.

Een muzisch project opzetten

Bij projectmatig werken is een centraal thema vaak de lijm die verschillende activiteiten met elkaar verbindt: dit geeft de leerlingen houvast, motivatie en betrokkenheid. Voor leerkrachten en teams is het een Uitdaging om dat centrale thema muzisch te vertalen en daarbij linken op te zoeken met kunst en cultuur. Deze workshop zet teams aan de slag om net die kansen op te sporen. In deze sessie maak je aan de hand van speelse methodieken kennis met verschillende formats en organisatievormen voor kunstzinnige projecten. Je brainstormt over het verloop van je project en zoomt in op specifieke muzische activiteiten die er deel van uitmaken. Na deze sessie liggen de krijtlijnen op tafel voor je project. Deze vorming kan gekoppeld worden aan het ontwerpen van projecten binnen Zill.

Kunst beschouwen met kinderen

Het waarnemen van kunst is een belangrijk aspect van de muzische vorming in de lagere school. Leerlingen in contact brengen met kunst, ze nieuwsgierig maken en hen ernaar leren kijken en luisteren. Daarnaast levert kunst heel w at inspiratie op voor muzische creatieopdrachten. In deze sessie bekijk je kunst uit verschillende domeinen, ook minder voor de hand liggende kunst. W e introduceren enkele handige trucjes en kaders om naar kunst te leren kijken. Daarnaast brengen we met kunstzinnige bouwstenen en werkvormen de woordenschat binnen, die je nodig hebt om met je leerlingen over kunst te praten en reflecteren. Tijdens de sessie ontdek je dat je zelf geen kunstexpert hoeft te zijn om vanuit kunst te werken.

Muzisch hoekenwerk

Muzisch hoekenwerk is een krachtige organisatievorm om leerlingen zelfgestuurd en met veel eigen initiatief in een (gekozen) domein aan de slag te zetten. Ze werken er op eigen tempo en in enkele stappen aan een muzische opdracht met heldere doelen. Hoekenwerk biedt ook de kans tot nauwe samenwerking en veel leren van en met elkaar. In deze sessie verken je al doende heel w at muzische hoeken, aangepast aan verschillende doelgroepen en vanuit alle muzische domeinen. Hoekenwerkfiches begeleiden de opdrachten. Na het beleven van de concrete voorbeelden zoom je verder in op het ontwerpen, begeleiden en organiseren van hoeken. Deze sessie inspireert om zelf hoeken in de klas op te zetten.

Muzische activiteiten ontwerpen vanuit de muzische conceptkaarten

Muzische conceptkaarten bestaan uit meer dan 200 inspirerende kaarten speciaal bedacht voor leerkrachten om op een creatieve manier muzische activiteiten te ontwerpen. De set is een krachtige tool die leerkrachten verschillende kaarten laat combineren: zo ontstaan telkens nieuwe, verrassende en doelgerichte idee‘n. Al doende pas je verschillende methodieken met de kaarten toe in makkelijkere of moeilijkere varianten, afhankelijk van hoe vertrouwd je bent met het domein. Na deze sessie heb je heel w at inspiratie en extra inzicht om je muzische aanbod te verstevigen. De muzische conceptkaarten zijn gebaseerd op de didactische visie van 'Zeppelin' en koppelen we tijdens de sessies ook expliciet aan het leerplan Zill van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Go! leerplan Media of het leerplan MUVO van het OVSG.

Muzische ontwikkeling evalueren

Muzische vorming evalueren is voor veel scholen een zoektocht. In deze sessie zetten we die zoektocht verder vanuit enkele concrete inzichten en instrumenten die aansluiten bij de visie op breder evalueren. Je leert hoe je samen met leerlingen over het product en het proces van een activiteit kan reflecteren. Daartoe krijg je enkele concrete praktijkvoorbeelden en methodieken. Daarna zoomen we uit: je ontdekt waarom het interessant is niet alleen de les of de concrete opdracht te evalueren, maar ook naar de persoonlijke muzische ontwikkeling van de leerling te kijken. De sessie nodigt het team constant uit om mee te denken over evaluatie vanuit de schooleigen context en noden.

Muzische spellen

In muzische vorming kan je spelvormen inzetten om je muzische doelen te bereiken, zowel in het muzisch hoekenwerk als in een begeleide activiteit. Tijdens deze vorming krijg je een stevige bagage van spelopdrachten en -materialen. Via muzische spellen koppel je de speelse ingesteldheid van kinderen aan muzische doelen. Je ontdekt verschillende mogelijkheden om met spel aan de slag te gaan in drama, muziek, beeld en dans.

Plussessie: Muzisch Didactisch Werken 2: het ontwerp

Met het team verder inzoomen op de muzische didactiek biedt extra inspiratie en houvast om het muzische aanbod te onderbouwen en om extra vertrouwen te vinden in de verschillende domeinen. Je verdiept je verder in de muzische werkvormen en bouwstenen en ontdekt waarom die richting geven aan het bedenken van doelgerichte muzische activiteiten. Vanuit voorbeelden ontdek je hoe een creatieve eindopdracht geformuleerd is. Deze eindopdracht vormt ook de sleutel om zinvolle vooropdrachten aaneen te rijgen tot een proces. Met de prikkels uit deze sessie sta je nog steviger in je schoenen om activiteiten te ontwerpen. Beschikbaar voor het leerplan Zill van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Go! leerplan Media of het leerplan MUVO van het OVSG.

Plussessie: Muzisch Didactisch Werken 3: de samenhang

In een team bouwen alle leerkrachten mee aan een breed en gevarieerd muzisch aanbod. Maar hoe pak je dat aan? Hoe bewaak je dat aanbod en spoor je daarmee blinde vlekken op? In deze sessie baseren we ons op de didactische inzichten (aangebracht in Muzisch Didactisch Werken 1 en 2) om te onderzoeken hoe we tot een samenhangend en evenwichtig aanbod komen. De sessie nodigt het team uit om samen over de horizontale en verticale leerlijn na te denken en laat teams bewuster inspelen op de muzische ontwikkeling van leerlingen. Beschikbaar voor het leerplan Zill van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Go! leerplan Media of het leerplan MUVO van het OVSG.

Vanuit het muzische aan de slag met Zill

Je wil als team de omschakeling maken naar het nieuwe leerplanconcept Zin in Leren! Zin in Leven! en zoekt een concreet startpunt? Of misschien doorloop je op school een verandertraject rond muzische vorming en wil je van daaruit aanknopen om met het nieuwe leerplan te beginnen werken? Voor beide situaties biedt muzische vorming een vertrouwde basis om te beginnen bouwen aan een Zill-school. Ontdek hoe principes van Zill in de praktijk gebracht kunnen worden en verken het ordeningskader vanuit het perspectief van muzische ontwikkeling. Welke nieuwe verbindingen kan je maken? Hoe gebruik je de beschikbare digitale leerplantools om activiteiten te ontwerpen met aandacht voor ge•ntegreerde focus en differentiatie? En w at kan de impact ervan zijn voor de manier waarop de bestaande leergebieden en de toekomstige ontwikkelvelden hun plaats krijgen op school? O

Verhalen verzinnen en verwerken

Leerlingen zelf verhalen laten verzinnen is een boeiende Uitdaging. Je stimuleert er niet alleen hun verbeeldingskracht mee, ze zijn vaak ook sterker gemotiveerd om een zelfbedacht verhaal talig of muzisch te verwerken. Leerlingen lopen echter makkelijk vast tijdens het verzinnen van hun verhaal. Hoe krijg je ze voorbij het vanzelfsprekende? Hoe maak je het verhaal rijker en taliger? In deze sessie maak je kennis met verschillende methodieken en tips die jou helpen als leerkracht om je leerlingen te begeleiden en verder te helpen tijdens het verzinnen, opbouwen en creatief verwerken van verhalen. Je ervaart al doende hoe je hiermee ook de basis legt om op een andere manier aan taalvaardigheden te werken.

Actief aan het werk rond meten en metend rekenen in de derde graad

Ondervind je bij de leerlingen problemen in verband met maatgevoel? Kan je wel w at tips gebruiken om referentiematen bij de leerlingen te doen 'leven'? Lukken de herleidingen moeizaam en ontbreekt het de leerlingen aan inzicht? Nood aan actieve en inzichtelijke lessen meten en metend rekenen voor de derde graad, in het bijzonder voor oppervlakte en volume? Ga je graag actief en concreet aan de slag met kinderen? Dan is deze workshop iets voor jou! Je krijgt de kans om idee‘n en suggesties uit te wisselen voor een concrete uitwerking in de klaspraktijk.

De big ideas voor rekenen

Wiskundemethodes zijn uitgebreid en het is voor de gebruikers soms niet duidelijk welke basiskennis en vaardigheden kinderen nodig hebben om in hun wiskundig denken verder te ontwikkelen. De big ideas verhelderen waar het echt over gaat. Je krijgt zicht op de basisleerstof getallenkennis en bewerkingen en op de wijze waarop je deze leerstof in duidelijke leerstappen opbouwt. Dit inzicht maakt het mogelijk om het leren zichtbaar te maken voor jezelf als leerkracht en voor de kinderen. De stap naar een gerichte differentiatie wordt dan gemakkelijker.

Differentiatie, natuurlijk!

Niet alle kinderen ontwikkelen even snel. Toch wil je alle kinderen kansen bieden om wiskundig te ontwikkelen. Via natuurlijke differentiatie reik je een middel aan om alle kinderen deze kansen te bieden. Je stimuleert hun taakmotivatie door hen actief te betrekken bij de oefeningen. Op die manier cultiveer je hun wiskundige interesse. Je leert hoe je met kleine aanpassingen open opdrachten kan geven waaraan kinderen zinvol werken op hun niveau. Dit biedt mogelijkheden om met de hele klasgroep interessante wiskundige gesprekjes op te zetten en een klassikale bespreking te houden. Je kadert dit binnen de 21e-eeuwse visie op onderwijs. Je vertrekt vanuit de eigen wiskundemethode en je gaat met bruikbaar materiaal en idee‘n terug naar huis. In een vervolgsessie wissel je ervaringen uit en deel je materialen.

Rekenen op taal

In het wiskundeonderwijs van de lagere school is het begrijpen van probleemstellingen, het verwoorden van mogelijke oplossingswegen en het verantwoorden van de eigen oplossing essentieel. Taal is hierbij vaak een struikelblok voor kinderen, maar door hier bewuster aandacht voor te hebben, kan het net een hefboom worden voor wiskundeonderwijs. In deze workshop ontdek je aan de hand van inspirerende werkvormen en materialen hoe je de principes van taalbewust wiskundeonderwijs in je eigen lessen wiskunde kan integreren. Je gaat zelf aan de slag met het gebruiksklare lesmateriaal, je krijgt concrete tips en de kans om ervaringen uit te wisselen.

Wiskunde in de kleuterklas: getallen, metend rekenen en meetkunde

Kleuters zijn nieuwsgierige en spontane onderzoekers in de dop. Ze genieten ervan hun omgeving te ontdekken en leren spelenderwijs wiskundige structuren. Door een uitnodigende leer- en denkomgeving te scheppen, bevorderen leerkrachten de rekenontwikkeling en het probleemoplossend vermogen van kleuters. Je kijkt hoe je de klaspraktijk kunt verrijken op het vlak van getallen, meten en ruimte. Je verkent diverse concrete praktijkmaterialen op zoek naar mogelijkheden om in de kleuterklas op een speelse manier extra aandacht te geven aan de wiskundige ontwikkeling van je kleuters. Je verkent de mogelijkheden en beperkingen van verschillende laagdrempelige (lees: (bijna) kosteloze) materialen. Dit doe je door zelf actief met het materiaal te werken en vervolgens ervaringen uit te wisselen.

Maak je klas interactief met QR-codes

QR-codes zie je tegenwoordig overal. Zwart-witte blokjes die je scant met een telefoon of tablet. De meerwaarde voor de klaspraktijk is niet ver te zoeken: extra info voor nieuwsgierige kinderen, opdrachten voor snelle werkers, hulpmiddelen waardoor kinderen zelfstandig aan de slag kunnen, allerlei spellen en nog veel meer. Tijdens deze vorming verken je mogelijkheden en toepassingen, zowel voor de kleuterklassen als de lagere school, en ga je zelf aan de slag.

Media-educatie in de klas

Dagelijks kom je met veel media in aanraking. Van sommige kijk je verbaasd op, van andere ben je je niet bewust. Het is een Uitdaging om leerlingen met al deze media te leren omgaan, als ontvanger en als zender. Aan de hand van verkennende opdrachten ontdek je w at media in al hun facetten zijn, want media is geen makkelijk af te bakenen begrip. Het communicatieschema gebruik je als kapstok voor diepgaander mediaonderzoek. Je past dit toe op inspirerende casussen om zo ook eerste idee‘n op te doen voor ge•ntegreerde mediaopdrachten die kinderen mediawijs, -geletterd en -vaardig maken.

Muzisch creatief met media

Op een speelse manier maak je kennis met het muzisch-creatieve aspect van media in de basisschool. Zo beland je algauw bij foto, video en audio! Vanuit concrete en haalbare voorbeelden ontdek je w at de audiovisuele werkvormen en bouwstenen zijn en hoe je kinderen daarmee creatief aan de slag zet. Je krijgt de tijd om zelf eenvoudige mediaopdrachten te verzinnen. Aan de hand van een mediakijkwijzer leer je media beschouwen. Je stelt vast hoe audiovisuele werkvormen en bouwstenen je hierbij van pas komen en hoe je leerlingen uitdaagt om mediawijs met film, beelden enzovoort om te gaan. De vorming wordt aangepast aan het leerplan Zill van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Go! leerplan Media of het leerplan MUVO van het OVSG.

Als technisch lezen een auto is

Een driedaagse vorming waarin een doorgaande lijn voor het lezen wordt uitgetekend, een lijn die start in de tweede kleuterklas en naadloos doorloopt in het lager onderwijs. Dag 1: ontwikkelingsaspecten Je leert het lezen in al zijn ontwikkelingsaspecten kennen en begrijpen op basis van de tijdslijn van de leesontwikkeling. Je begrijpt dat een doorgaande lijn voor lezen start in de kleuterschool en verder doorloopt tot in de lagere school. Dag 2: systematisch woordenschatonderwijs Woordenschat is een belangrijke voorspeller voor succes in technisch en begrijpend lezen. Je denkt na over het belang van vak-, instructie- en schooltaal, en leert de zesstappenaanpak van Marzano voor het aanleren van nieuwe woordenschat kennen. Dag 3: begrijpend lezen In deze sessie leer je dat goed begrijpend lezen veel meer is dan het goed kunnen gebruiken van leesstrategie‘n. Je bekijkt de talrijke andere factoren die begrijpend lezen tot een complex gebeuren maken en vertaalt die naar concrete remedi‘ringsacties.

Basissessie: Leesbeestentraining

Hoe kan je kinderen boeien met een boek in deze tijd van digitale afleiding en snelle taal? Hoe kan je moeilijke lezers toch zin in boeken/verhalen doen krijgen? En w at doe je met een verscheidenheid aan leerlingen binnen ŽŽn klasgroep? Ann maakt je wegwijs in het overrompelende aanbod kinderboeken. Je leert hoe je met een boek aan de slag gaat en hoe je de inhoud zo meeslepend mogelijk voorleest. Je gaat op zoek naar het verhaal achter de letters. Je bekijkt w at een publiek nodig heeft om geboeid te luisteren en w at een perfecte voorleesplek aan voordelen biedt. Vervolgens maakt Tania je bewust van jouw lichaamstaal en krijg je concrete tools om je stem en intonatie Žcht te gebruiken. Ook krijg je tips en tricks om tot de beste interactie te komen.

Basissessie: Verhalenvinderstraining

Hoe kan je kinderen blijven boeien met een boek in deze tijd van digitale afleiding en snelle taal? Hoe kan je hen aan de slag laten gaan met taal zonder dat het een 'opdracht' wordt? Hoe kan je taal vakoverschrijdend inzetten? En w at doe je met een verscheidenheid aan leerlingen binnen een klasgroep? Via Het Verhaal sla je de brug naar verschillende ontwikkelgebieden: wereldori‘ntatie, gezins- en werksituaties, gevoelens ... Je krijgt concrete tips hoe je op een creatieve, interactieve en taalvaardige manier aan de slag kan met elk thema. Je leert praktische groepsoefeningen en tools waarmee je in de klas direct aan de slag kan, zodat elk kind zijn taalvaardigheid kan ontwikkelen en tegelijkertijd zijn leergierigheid geprikkeld weet. Ann vat de zoektocht naar het verhaal aan. Je leert een verhaal inzetten om moeilijke thema's of situaties aan te kaarten. Je leert hoe je de inhoud zo meeslepend mogelijk voorleest of vertelt, hoe je de kinderen betrekt bij deze zoektocht en hoe je via creatieve ingrepen en opdrachten tot een boeiend resultaat komt. Tania zet vervolgens de zoektocht naar de vertelling verder, want het verhaal kan enkel tot zijn recht komen als je het goed brengt. Je krijgt concrete oefeningen, tools, tips en tricks om lichaam, stem en intonatie in te zetten. Ze leert je hoe je elk kind zijn lichaam en stem laat ontdekken en inzetten in zijn zoektocht naar zichzelf en zijn toekomst.

Een interactieve en hedendaagse klas- en schoolbibliotheek

Het zou mooi zijn als de inspanningen die geleverd worden op het vlak van taal-, woordenschatontwikkeling en lezen (technisch en begrijpend lezen) doorgetrokken worden naar de klas- en/of schoolbibliotheken. Ook het interactieve aspect wordt hierbij een onmisbare tool. Kinderen trainen heel wat vaardigheden door in gesprek te gaan met elkaar, verruimen hun blik op de wereld door het lezen van (non-)fictie, bouwen een kritische mening op over allerlei onderwerpen en actua. De klasbib geeft kansen om alle inhouden die aan bod komen in de klas, te verrijken. Samen gaan we op zoek naar concrete uitwerkingen, het leggen van doelgerichte accenten en 101 tips om dit functioneel aan te pakken in de eigen klaspraktijk. Deze tips zijn inzetbaar in elke graad en verruimen het inzicht van elke leerkracht zodat de klasbibliotheek een waardige plek krijgt binnen de klaspraktijk. Je krijgt ook een kijk- en denkwijzer om je klasbib onder de loep te nemen.

Interactief en expressief voorlezen voor kleuters

Leesplezier start heel klein. Binnen het thematisch werken In de kleuterklas zijn er ontelbare kansen om rijke (taal)prikkels aan te bieden: een rijk gevulde boekenhoek, interactieve voorleesmomenten ... Ben je nieuwsgierig om nieuwe boeken te ontdekken? Zoek je input en oefenkansen om de aandacht van je kleuters vast te houden bij voorleesmomenten? Wil je werken aan je mimiek en intonatie bij het voorlezen? Wil je oefenen in het voorspellend voorlezen? Tijdens deze vorming word je ondergedompeld in een boekenwereld en krijg je voldoende input en oefenkansen om de dag nadien je voorleesmomenten tot rijke talige momenten te maken.

Kaatje Klank

Vind je het ook zo moeilijk om te beginnen met ontluikende geletterdheid omdat je het gevoel hebt dat jouw kleuters er nog niet aan toe zijn? Twijfel je over het belang van sommige activiteiten omtrent klankbewustzijn? En vraag je je af hoe je ook taalzwakkere en anderstalige kleuters mee op die 'klankkar' laat springen? Dan is deze vorming over de taaleducatieve methode 'Kaatje Klank' iets voor jou! Je verkent de didactische principes die aan de grondslag liggen van Kaatje Klank. Je krijgt inzicht in de meest effectieve activiteiten om aan klankbewustzijn te werken en bekwaamt je ook in het stapsgewijs begeleiden van deze taken. Tot slot ontdek je inspirerende werkvormen en materialen om zowel met de volledige klasgroep als in kleine groepjes aan de slag te gaan.

Maximaal Megataal

Taalvaardige kleuters die veel nadenken, redeneren en reflecteren, leren in het lager onderwijs vlotter en beter dan minder taal- en denkvaardige leeftijdsgenootjes. Kleuteronderwijzers met een hoge interactiekwaliteit maken de kleuters sterk taal- en denkvaardig. Maar w at is dat, een hoge interactiekwaliteit? En hoe bereik je die? De taal-denkhand is een handig hulpmiddel om interactiekwaliteit na te streven. Elke vinger van de taal-denkhand staat voor een aantal interactievaardigheden, die enerzijds taalkansen uitlokken en anderzijds de denkvaardigheid stimuleren. W ie de taal-denkhand de hele dag door inzet, biedt de kleuters een ruim scala van denk- en taalkansen en verhoogt hun leerkansen. Extra: combineer je deze taal-denkhand met een fris timemanagement en een krachtige leeromgeving, dan maak je van o.a. routines sterke leermomenten.

Plussessie: De bijzondere magie van het voorlezen

Een voorleesmoment kan voor een bijzondere sfeer zorgen. De band met de kinderen wordt op een aparte manier aangehaald en er wordt ruimte gecre‘erd om verschillende thema's aan te kaarten. Voorlezen kan ook een rustmoment zijn of een aanzet tot een doe-moment. Maar w at als je publiek bijzonder is? Gelden dan dezelfde do's-and don'ts om de aandacht van de kinderen vast te houden? Kan je zomaar alle verhalen aanwenden voor kinderen met een beperking? Ann Ceurvels gaat samen met jou op onderzoek. W at is jouw publiek en w at zijn de specifieke vereisten hiervan? Hoe kunnen we onze verworvenheden in de basisopleiding aanwenden voor kinderen die net iets anders functioneren? W e onderzoeken of een mentale leeftijd ook dezelfde voorleesleeftijd is en hoe we hieraan tegemoet komen.

Plussessie: Het (voor-) lezen voorbij

Wanneer je aanvoelt dat kinderen interesse tonen voor taal en literatuur, is het een hele Uitdaging om ze net dat stapje verder te helpen. Welke boeken of teksten bied je aan? Hoe prikkel je hun nieuwsgierigheid zodat ze verder op zoek gaan naar boeken en literatuur? Taalgevoeligheid en taalprikkeling hoeven geen saaie begrippen te zijn. Wist je dat zelfs in po‘zie heel zinvolle aanzetten tot lezen te vinden zijn? Maar taalgevoeligheid prikkel je niet door lezen alleen. Doen (voorlezen, voordragen, spelen e.d.) is onmisbaar binnen het aanwakkeren van het literaire vuur bij kinderen. En dat pad gaan wij ook bewandelen. Ontdek zelf hoe je een gedicht in deze digitale tijd weer helemaal tot leven kan brengen en hoe je kinderen met taal aan de slag kan laten gaan. Zo ga je vanzelf het voorlezen voorbij!

Plussessie: Leesspelerstraining

Je gaat op zoek naar het verhaal achter de letters en hoe je via verschillende ingangen het verhaal kan aanpassen aan diverse leeftijden en interesses. In deze extra sessie leer je alles over de kracht van lichaamstaal, expressie en spraak. Maar belangrijker: hoe breng je deze kennis over aan kinderen? Je leert hoe je kinderen zelfverzekerd kan laten spreken en wordt als het ware een echte vertelcoach. Maar ook jijzelf zal ondervinden hoe je een groep kinderen altijd geboeid kan houden.

Taal stimuleren tijdens dagelijkse routines

Bij de peuters gaat er heel w at tijd naar dagelijkse routines. Ze geven namelijk veiligheid en structuur en bieden kansen om taal te stimuleren. Je verdiept je in het taalverwervingsproces en onderzoekt welke kansen er zijn tijdens de verschillende routines. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zie je hoe dit krachtige taalleermomenten worden.

Voorlezen voor de allerkleinsten

Voorlezen is een fijne en positieve manier om taalontwikkeling van peuters te stimuleren. Verschillende onderzoeken wijzen op de positieve effecten van voorlezen. Ben je op zoek naar leuke tips & trics om je voorleesmomenten rijker te maken? Wil je je zelf technieken aanleren om het voorlezen nog boeiender te maken? Tijdens deze vorming word je ondergedompeld in een boekenwereld en krijg je voldoende input en oefenkansen om de dag nadien je voorleesmomenten tot echte samen-momenten te maken.

Basissessie: STEM WiWeTer: STEM-didactiek

Hoe bouw je een techniek- of wetenschapsles zo op dat de leerlingen van het begin tot het einde geboeid blijven? Je leert de wetenschappelijke werkwijze kennen aan de hand van een concreet voorbeeld: het maken van een windmolen. Waarom hebben de meeste windmolens trouwens drie wieken? Het antwoord mag je verwachten op het einde van de sessie. Daarnaast worden ook andere concrete lesonderwerpen bekeken, gecombineerd met enkele vakdidactische tips.

Het ontdekken van de levende natuur is spannend

De wondere wereld van de natuur is fascinerend voor iedereen. Zelfs kleuters en jonge kinderen kan je hier al aan de hand van leuke, veilige en eenvoudige experimentjes kennis mee laten maken. In deze interactieve workshop maak je kennis met leuke proefjes die veilig en praktisch uitgevoerd kunnen worden in de klas. W e leren je eerst mosgraffiti maken waarmee kinderen muren of andere oppervlakken opfleuren. Vervolgens tonen we in het deel 'Kleur je knetter' hoe je letterlijk je lessen extra kan kleuren, door kinderen zelf een lavalamp of magische melk te laten maken. Tot slot leren we je hoe kinderen kleine, simpele en goedkope microscopen kunnen bouwen om zelf op ontdekking te gaan in de natuur. Op het einde van de workshop bieden we je volop informatiemateriaal aan om zelf proefjes te bedenken.

Leren Programmeren

Is het zinvol om kinderen te leren programmeren op school? Jazeker, maar dat mag nooit een doel op zich zijn. Het is wel een middel om het inzicht van de leerlingen te verhogen in wat mogelijk Ás met technologie. Kinderen leren van jongs af aan computers gebruiken, mar hoe werkt dit stukje technologie? Kinderen kunnen leren hoe de computer werkt, hoe je programmeert en dat zonder achter een computer te zitten.

Materialen van de toekomst

Onze wereld is voornamelijk gebouwd uit materialen die niet recycleerbaar of biologisch afbreekbaar zijn. Dit leidt onvermijdelijk tot een constant groeiende afvalberg. Om nieuwe en duurzame bouwmaterialen te ontwikkelen, kunnen we beroep doen op zwammen. Hout- of stadsafval vormt de basis waarop we de schimmeldraden van een zwam loslaten om een circulair en biologisch afbreekbaar bouwmateriaal te doen groeien. Een andere techniek is bacterieel leder te doen groeien vanuit eenvoudige ingredi‘nten. Tijdens deze hands-on sessie leer je hoe je jongeren interdisciplinair kunnen laten werken rond biologie en materiaalkunde door gebruik te maken van de meest beloftevolle duurzame materiaaltechnieken van vandaag.

Plussessie: STEM WiWeTer: 1000 bommen en granaten

Kinderen vinden het geweldig om propjes af te schieten of met waterkanonnen te spelen. Maar kan je dat ook met een stofzuiger? Je leert kanonnen maken die op verschillende manieren projectielen kunnen afvuren. Daarna ga je op zoek naar de optimale instelling van het kanon, waarbij het projectiel (in de vorm van een bolletje plasticine) zo ver mogelijk wegschiet. Het opstellen van wiskundige grafieken zal je hierbij verder helpen.

Plussessie: STEM WiWeTer: de brug naar de chemie

Met behulp van snoepjes, tandenstokers, kranten en kleefband kan je levensechte bruggen en andere constructies maken. Ook spaghetti kan je hiervoor gebruiken. Op zoek naar de meest stabiele constructie kom je structuren tegen die ook bij de kleinste kristallen en moleculen bestaan. Je maakt je eigen model van een diamant en leert meteen waarom diamant zo sterk is.

Plussessie: STEM WiWeTer: elektro

Tijdens deze vorming verken je de mogelijkheid om elektriciteit te integreren in je lessen Wereldori‘ntatie. Je maakt onder andere elektromagneten en bekijkt de mogelijkheden en aandachtspunten om te werken met elektrische toestellen.

Zo werkt je lichaam

In het menselijk lichaam is er constant een complex kluwen van processen aan de gang die ons gezond en in leven houden. Maar hoe kan je kinderen eenvoudig uitleggen hoe ons lichaam in elkaar zit? De eerste workshop draait rond enzymen, de kleine machines die in ons lichaam druk in de weer zijn en die er onder meer voor zorgen dat ons haar groeit, dat we eten kunnen verteren en dat we niet doodgaan na het drinken van een druppel alcohol. Je leert enkele eenvoudige proefjes die kinderen zelf kunnen uitvoeren. In het tweede deel van de sessie leer je alles over DNA en hoe kinderen zelf als genetici aan de slag kunnen gaan door DNA uit fruit te verzamelen met behulp van huis-, tuin- en keukenmateriaal. Tot slot wordt er op het einde van de sessie informatiemateriaal gegeven zodat je zelf aan de slag kan om creatieve en simpele proefjes op te stellen en kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met andere aspecten van biologie.

Vanuit wereldori‘ntatie aan de slag met ZILL

Je wil als team de omschakeling maken naar het nieuwe leerplanconcept Zin in Leren! Zin in Leven! en zoekt een concreet startpunt? Of misschien doorloop je op school een verandertraject rond wereldori‘ntatie en wil je van daaruit starten met het nieuwe leerplan? Voor beide situaties biedt wereldori‘ntatie een vertrouwde basis om te bouwen aan een Zill-school. Ontdek hoe principes van Zill in de praktijk gebracht worden en verken het ordeningskader vanuit ontwikkeling van ori‘ntatie op de wereld. Welke nieuwe verbindingen kan je maken? Hoe gebruik je de beschikbare digitale leerplantools om activiteiten te ontwerpen met aandacht voor ge•ntegreerde focus en differentiatie? En w at kan de impact ervan zijn voor de manier waarop de bestaande leergebieden en de toekomstige ontwikkelvelden hun plaats krijgen op school?