Focussen op leerinhouden so

Motiveren voor wiskunde zonder verlies van diepgang

Waarom is wiskunde belangrijk? Waarom zou je je als leerling inzetten? En wat moeten leerlingen ervan onthouden voor later? Dat wiskunde sterk verweven zit in de dagelijkse realiteit, is iets wat leerlingen zich niet altijd goed kunnen inbeelden. In deze nascholing, gebaseerd op het boek 'X-Factor', bespreek je hoe je leerlingen kan motiveren voor een specifiek stuk wiskunde door na te denken over de wiskundige noden van concrete toepassingen. Je gaat inhoudelijk in op enkele concrete voorbeelden en bespreekt didactische aanpakken.

Wiskundige probleemoplossende vaardigheden aanleren

Wiskundige problemen oplossen is een belangrijke troef voor het verdere leven, zowel maatschappelijk als beroepsmatig. Ook in de leerplannen van het secundair onderwijs krijgt deze vaardigheid meer en meer aandacht. Wiskundeleraren zijn bereid hun leerlingen deze vaardigheden aan te leren. De vraag die ze zich stellen is alleen: hoe? Is het voldoende om regelmatig problemen aan te bieden die leerlingen buiten de les proberen op te lossen? Of organiseer je beter klassikale sessies ‘probleem oplossen’: laat je de leerlingen dan in groepjes werken of individueel? De wetenschap buigt zich al decennia over deze 21ste eeuwse vaardigheden en leverde tal van essentiële inzichten en voorschriften op in verband met het aanleren van probleemoplossende vaardigheden in de les wiskunde. Aan de hand van concrete instructie-activiteiten en voorbeelden verduidelijken we een specifieke en wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Zo leer je leerlingen op een effectieve, efficiënte en aangename manier deze moeilijke vaardigheid aan.

Biologie in de ruimte?

Astrobiologie is een onderzoeksdomein in opmars dat volop tot de verbeelding spreekt van jongeren. Wat zijn de voorwaarden voor het ontstaan van het leven en waar kan er leven voorkomen? Wat kan je van de extreme plaatsen op aarde die organismen herbergen leren over de schuilplaatsen in het heelal? Tijdens deze workshop leer je concepten uit de astrobiologie toe te passen in de klas, aan de hand van concrete onderwerpen die de verbeelding van de jongeren lichtjaren laat afleggen. Hiermee kan een nieuwe interessante invulling gegeven worden aan lessen rond het ontstaan van leven op aarde. Op het einde van de sessie ontvang je extra informatiemateriaal om zelf concepten te bedenken binnen de astrobiologie.

Fake news en alternative facts

Met de permanente informatiestroom waaraan jongeren worden blootgesteld, is de nood aan feiten hoog. Tijdens deze sessie stellen we twee interactieve workshops van Ekoli voor die je kan overnemen in de klas om leerlingen aan te zetten tot kritisch denken en een correcte informatieanalyse. In de CSI-workshop moeten leerlingen in teams met beperkte informatie de juiste keuzes maken om de waarheid achter het lijk op het festivalterrein te achterhalen. Wanneer zetten ze hun middelen in en vanaf welk moment kiezen ze voor een beschuldiging? Tijdens deze workshop leer je verhalen en artikels aan de leerlingen voor te leggen die ze moeten analyseren op alle facetten die de inhoud kleuren: de schrijver, de bron, het geld achter de website, de politieke overtuiging van het doelpubliek, etc. Leerlingen debatteren over de waarheid en leren dat informatie die ze via het internet krijgen vaak afgestemd is op hun voorkeuren en interesses.

Fysica in het heelal

Het Hertzsprung-Russell-diagram (HRD) is een van de belangrijkste werkinstrumenten om de structuur en evolutie van sterren te begrijpen. Diep het HRD uit, ondersteund met oefeningen en een practicum, waarin je aan de hand van re‘le astronomische data zelf een HRD plot. De mogelijkheid het heelal waar te nemen in diverse golflengten van het elektromagnetische spectrum heeft geleid tot tal van ontdekkingen en nieuwe inzichten. Via een uitgewerkte online activiteit breng je de leerlingen hier op een prettige en boeiende wijze mee in contact. Dit alles wordt gekaderd binnen de levensloop en het levenseinde van lichte en zware sterren enerzijds en de structuur van het heelal anderzijds.

Materialen van de toekomst so

Onze wereld is voornamelijk gebouwd uit materialen die niet recycleerbaar of biologisch afbreekbaar zijn. Dit leidt onvermijdelijk tot een constant groeiende afvalberg. Om nieuwe en duurzame bouwmaterialen te ontwikkelen, kunnen we beroep doen op zwammen. Hout- of stadsafval vormt de basis waarop we de schimmeldraden van een zwam loslaten om een circulair en biologisch afbreekbaar bouwmateriaal te doen groeien.

Differentiatie in de lessen aardrijkskunde: een haalbare kaart!

In vakken met een beperkt aantal uren, zoals aardrijkskunde, is het niet vanzelfsprekend om je leerlingen volledig te leren kennen of om het leerplan af te werken. Differentiatie komt daar nog eens bovenop en wanneer alleen de theoretische kaders worden doorgegeven zonder de praktische, concrete vertaling, wordt het moeilijk. Toch zijn er binnen deze randvoorwaarden heel wat mogelijkheden om te differenti‘ren. In deze vorming bespreek je materiaal dat is uitgewerkt voor het vak aardrijkskunde. Vervolgens ga je aan de slag met de voorgestelde technieken en methoden en worden lesvoorbeelden uitgewisseld.

Google Earth

Google Earth? Dat is toch dat programma om mooie luchtfoto's te laten zien? Om in te zoomen en misschien eens Street View te gebruiken? Dat is het zeker! Maar het is nog zoveel meer dan dat. Je kan uit Google Earth ontzettend veel gegevens halen: 360¡-foto's, hoogteprofielen, statistische gegevens en meer. Je kan er zelf fotomateriaal in verwerken en digitale excursies mee bouwen. In deze workshop ga je praktisch aan de slag met Google Earth, zodat je zelf met dit programma kan werken. Weinig theorie, veel praktijk. Op het einde van de sessie ken je de basisknepen van Google Earth.

Historische verhalen in de geschiedenisles

Vraag wie er ooit een boeiende leerkracht geschiedenis had en er komen meteen getuigenissen over leraren die meeslepend vertelden en moeiteloos het verleden tot leven wekten. En toch zijn in de voorbije decennia, door de nadruk op historische vaardigheden, zulke verhalen vaak uit het geschiedenisonderwijs verdwenen. Tijd om ze terug te halen! Hoe kun je docufictie en historische verhalen op een verantwoorde manier in de les gebruiken? Aan welke criteria moeten zulke verhalen voldoen? Wat bestaat er al? Hoe ga je zelf creatief aan de slag om geschikte verhalen te schrijven? Hoe verwerk je ze in de klas? Hoe zet je leerlingen zelf aan het schrijven?

Basissessie: De positionele leesmethode

De Latijnse woordvolgorde is allesbehalve willekeurig. Dat is niet nieuw. Toch besteden we in onze praktijk relatief weinig aandacht aan de positionering van woorden in de Latijnse zin en aan de betekenis die deze woordplaatsing inhoudt. Aan de universiteit van Gent werkte professor Wim Verbaal een lineair leesmodel uit waarbij precies de positie van woorden of woordgroepen de leidraad vormt bij het lezen van de Latijnse zin. Kristien Hulstaert combineert de positionele methode van professor Verbaal met het oude recept van de colometrie: de schikking van een tekst in woordgroepen. Het resultaat is een leesmethode waarin de manier waarop het verhaal in beeld gebracht wordt, centraal staat.

Levend Latijn en Oudgrieks in het Vlaamse onderwijs

'Levend Latijn' is in. In verschillende landen gaan enthousiaste leraren aan de slag met didactieken die aanleunen bij het modernevreemdetalenonderwijs. Betekent dit alles een revolutie voor het onderwijs van oude talen? Draagt actieve kennis bij tot een beter tekstbegrip? En kan je hier iets mee in de context van het Vlaamse onderwijs? Deze nascholing biedt zowel kritische reflectie als praktische voorbeelden en wegwijzers voor levend Latijn.

Plussessie: De positionele leesmethode

In deze workshop bekijk je concreet lesmateriaal om de positionele leesmethode aan te leren en mogelijke werk- en evaluatievormen voor de lectuur in de klas. Daarna kan je zelf aan de slag om de methode, in functie van je eigen lespraktijk, toe te passen op een tekst naar keuze.

Pronunciation

Pronunciation Ð not a priority in the English language classroom. Should it be? It could be considered a cornerstone of English teaching, not at the expense of other aspects, but in combination with those. How can you integrate pronunciation into the teaching of the four skills, especially listening and speaking, and what are the advantages of doing that? In this seminar, you will look into the practical possibilities and what they mean for teachers. There will also be an opportunity for short, individual pronunciation assessments with feedback. Participants who want to take advantage of this after-session should enrol separately.

Deutsch ist super geil.

Ob im Fernsehen, im Internet, in Zeitschriften, auf Straßen oder im Radio; Werbung ist überall präsent und ein motivierendes Medium für Jugendliche im Deutschunterricht. Aktuelle Werbespots sind unterhaltsam, leicht verständlich und in besten Fall auch noch witzig und kreativ gestaltet. Es sind filmische Kurzgeschichten von meistens 20 bis 40 Sekunden und bieten interessante authentische Inhalte für den Deutschunterricht, die auf unterhaltsame Weise zum Sprechen und Schreiben anregen. Im Workshop werden einige Werbespots tiefgehend mit kommunikativen und integrierten Aufgaben zum Trainieren von Hörverstehen, Sprechen und Wortschatz analysiert. Diese Aufgaben und Ideen können mit Hilfe einer Aufgabentypologie zur eigenen Didaktisierung von Werbespots direkt im Unterricht eingesetzt werden und auf neue Clips für den eigenen Unterricht transferiert werden. Alle Werbespots können über YouTube abgerufen werden.

Masterclass – CLIL: Hoe maak ik materiaal?

In deze reeks workshops krijg je de kans om CLIL-materiaal (Content and Language Integrated Learning) te ontwikkelen voor je eigen lessen. Met aandacht voor interactieve werkvormen, taaldoelen en content worden een aantal lessen uitgewerkt. Verder wordt er ook een toets/examen/andere evaluatievorm opgesteld. Het pad wordt geëffend om de rest van de syllabus verder zelf vlotter te maken. Je krijgt feedback van medecursisten en op het einde krijg je ook privétijd om het resultaat te bespreken. De begeleider heeft veel CLIL-ervaring in het Engels, maar deze reeks staat ook open voor leraren die in het Frans of Duits willen beginnen: de methodiek is immers dezelfde.

Uitspraak en verstaanbaarheid in de NT2-klas

De uitspraak van het Nederlands is voor de ene een zware dobber, voor velen een struikelblok en voor enkelingen een fluitje van een cent. Cursisten leren Nederlandse woorden en zinnen, maar toch lopen hun conversaties stroef. De oorzaak van een moeilijke verstaanbaarheid ligt vaak bij de uitspraak. Is laten naspreken jouw eerste en enige strategie? In deze vorming bekijk je het uitspraakonderwijs kort vanuit een wetenschappelijk kader. Maak je sterk in het snel herkennen en juist benoemen van uitspraakproblemen. Je leert je cursisten gericht luisteren naar uitspraakkenmerken. Ook leer je het belang van klanken en het nog grotere belang van accenten inschatten. Het geven van informatie over uitspraak stimuleert bovendien de spreekdurf van je cursisten. Je leert prioriteiten stellen in de feedback die je aan cursisten geeft. Ten slotte hanteer je een rode draad die je losjes doorheen je lessen kan weven, op maat van jouw cursisten, op het ritme van jouw kennis en kunde. We sluiten deze dag af met een korte zelfevaluatie op basis van onderstaande doelen.