Leerlingen begeleiden bao

Basissessie: Sterke en hoogbegaafde leerlingen gewoon gelukkig in de klas

Hoogbegaafde kinderen hebben nood aan een gedifferentieerde aanpak. Uit ervaring weten we dat een grotere groep, circa 20% van de kinderen, ook beter geholpen is als er gedifferentieerd naar boven wordt gewerkt. Het zichtbaar maken van een leerproces zorgt voor meer leerrendement. Door de zijnskenmerken van sterke en hoogbegaafde kinderen te herkennen en te begrijpen, worden deze kinderen zichtbaar voor de leerkracht. Er wordt duidelijk hoe het gedrag van deze kinderen iets kan vertellen over de onderliggende onderwijsbehoefte die er soms wel en soms niet uitkomt. Vanuit het zijnsluik wordt duidelijk welke onderwijsinterventies er mogelijk en nodig zijn.

Creatieve processen coachen bij leerlingen

Creatief en probleemoplossend denken bij kinderen stimuleren is niet altijd een evidentie op school. Het vraagt dat je als leerkracht enkele dingen loslaat, dat je ruimte laat voor eigen initiatief van de leerling. Hoe pak je dat coachend aan, zonder houvast te verliezen? Je ontdekt de fases van een creatief proces, met welke drempels of remmingen leerlingen te maken krijgen en welke interventies je als coach kan toepassen. Na deze sessie trek je de klas in met een begeleidershouding die bijdraagt tot de creativiteitsontwikkeling van kinderen en hun zin voor initiatief en ondernemen.

Denken en leren in beeld(en)

Wanneer we zien dat een kind onvoldoende kan volgen in het voornamelijk auditief geori‘nteerde onderwijs, zou het kunnen dat hij/zij een visuele dominantie heeft. Ontdek tijdens deze vorming wat visuele dominantie of beelddenken inhoudt. Ongeveer 30% van de mensen denkt visueel, waarvan 7% een visuele voorkeur heeft. Deze visueel sterke personen denken in plaatjes, beelden en filmpjes. Beelddenkers zijn talentvolle, creatieve en gevoelige kinderen, die voornamelijk gebruik maken van hun rechterhersenhelft. Herken je zo'n beelddenker in je klas? Tijdens deze vorming krijg je een schat aan tips om beelddenkers bij je lessen te betrekken en leer je technieken die je direct kunt toepassen in je dagelijkse praktijksituatie.

Faalangst, weg ermee! Zelfvertrouwen, kom op ermee!

Dat lukt me nooit! Help, ik kan dat niet en zal het ook nooit kunnen! Ik weet er niets van ... Niemand snapt me, niemand gelooft me ,maar ik weet het zeker: ik kan dat niet ... Faalangst of angst te mislukken doet zich voor in situaties waarin een kind denkt te moeten presteren en hierbij, vaak ten onrechte, gelooft dat de kans op mislukken groot is. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt beschreven wat faalangst is en hoe je dit kan herkennen. Er worden handvatten aangereikt om het zelfvertrouwen bij kinderen op te krikken en faalangst te voorkomen en/of aan te pakken thuis en op school. Je staat stil bij de vormen, kenmerken en oorzaken van faalangst. Je denkt na over je leerkrachtstijl: hoe kan ik faalangst preventief aanpakken tijdens mijn lesgeven? Hoe ondersteun ik ouders in de omgang met deze kinderen en jongeren. Via voorbeelden krijg je handvatten om dit probleem effectief aan te pakken. Er is tijd en ruimte voor vragen en bedenkingen.

Hoogsensitieve kinderen in het onderwijs

Hoogsensitiviteit is een term die vaker opduikt. Het is geen (leer)stoornis of aandoening, maar een karaktereigenschap die we bij 15 tot 20% van de kinderen en jongeren aantreffen. Het gaat om kinderen/jongeren met een heel fijngevoelig zenuwstelsel en een intense belevingswereld. Door recent onderzoek weten we steeds meer van het specifieke functioneren van deze kinderen/jongeren en het effect van hoogsensitiviteit op hun schoolse prestaties, hun gedrag en sociale omgang.

Kinderen ontwikkelingsgericht coachen

Onderwijs op maat van kinderen: dat is de ontwikkeling van het kind vanaf de basisschool centraal zetten en hen betrekken in het leerproces, voor elk kind op eigen tempo. Het vraagt niet alleen een andere blik op het lesontwerp maar benadrukt ook de rol van de leerkracht als coach. Je leert tijdens deze vorming om in de context van verschillende leergebieden op school aandacht te hebben voor de brede ontwikkeling van kinderen, met hun eigen interesses en talenten. Hoe kun je hen in deze leerprocessen betrekken en hoe kijk je hierdoor anders naar je eigen begeleidingsstijl? Op deze manier cre‘er je ontwikkelkansen voor elke leerling.

Onderpresteren aanpakken: krachtig en doelgericht

Onderpresteren blijkt in de praktijk een hardnekkig probleem dat menig leerkracht en ouder wakker houdt. Onderpresteren manifesteert zich vaak op meerdere levensgebieden en het gaat niet vanzelf over. De onderpresteerder is niet trots op zijn gedrag, noch op zijn resultaten (ook al lijkt dat soms wel zo). Daarbij beseft de onderpresteerder vaak zeer goed waar hij in moet verbeteren, alleen weet hij niet hoe hij dat kan veranderen. Het ontbreekt hem aan doorzettingsvermogen, ook als hij het goed wil doen. Hij ervaart meer moeite met zogenoemde normale en voor de hand liggende taken. Je leert het onderpresteren te herkennen en krijgt een toolbox om het doelgericht aan te pakken. Je behandelt een doelgerichte studieaanpak die werkt en waar onderpresteerders behoefte aan hebben om tot betere prestaties te komen. Je krijgt coaching op je eigen casussen.

Ouderavond

Onderpresteren blijkt een hardnekkig probleem dat menig ouder slapeloze nachten bezorgt. Bij slimme onderpresteerders wordt vaak niet ingegrepen, waardoor deze jongere niet geholpen wordt en de prestaties niet beteren. Tot groot ongenoegen van leerkrachten, ouders en de jonge onderpresteerder. Hoe kan je als ouders de onderpresteerders helpen? Onderpresteerders weten niet HOE zij de studie moeten aanpakken, organiseren, rond krijgen. Ze hebben nood aan concrete studietips, niet zomaar algemeen leren leren van de soort 'maak een mindmap' en 'lees je cursus drie keer'. Je helpt ze er echt niet mee! Plannen en organiseren is naast de ontbrekende studiemethode vaak de sleutel om tot betere prestaties te komen.

Plussessie: Het leerproces van een sterke en hoogbegaafde leerling

Leren lukt als een kind ziet dat de geleverde inspanning tot een resultaat leidt en dat het resultaat beter wordt naarmate de inspanning vergroot. Wat betekent dit voor een kind dat zonder inzet al een perfect resultaat neerzet? Het meten van een inspanning kan alleen als de content ook past bij de te leveren inspanning. Is de differentiatie voldoende, dan wordt leren zichtbaar maken pas mogelijk. De aangeboden lesstof wordt grondiger bekeken en vertaald naar doelen, competenties en vaardigheden. Er worden criteria gezocht waardoor het leerproces inzichtelijk gemaakt kan worden. Krijg antwoord op vragen als: waar let je op tijdens de formatieve assessment bij een sterke leerling en welke beslissingen kan je nemen? Welke feedback is nuttig en welke niet?

De fijne motoriekkoffer

Waarom is de ontwikkeling van de fijne motoriek belangrijk? Hoe komt het dat het ene kind vlot fijnmotorische taken uitvoert en het andere het hier lastig mee heeft? Tijdens deze vorming krijg je een korte toelichting over het belang van de ontwikkeling van de fijne motoriek. Je leert hoe kinderen het manipuleren met een hand kunnen oefenen. Je krijgt criteria aangereikt om deze vaardigheden te observeren en de ontwikkeling van de fijne motoriek in kaart te brengen. Je verkent een aanbod van praktische oefeningen en tips om deze ontwikkeling te stimuleren.

Denkvaardigheden bewust stimuleren

Besteed je voldoende aandacht aan de denkontwikkeling van jonge kinderen? Hoe bewust stimuleer je de ontwikkeling van denkvaardigheden? De meeste kinderen leren lopen, praten en zwemmen, maar niet op hetzelfde moment in hun ontwikkeling. Jonge kinderen vertonen zeer grote individuele verschillen, het ene kind spreekt snel in volledige zinnen, een ander kind kan dan weer fietsen. Vaak gaat men ervan uit dat denkvaardigheden spontaan ontwikkelen. Onderzoek wijst uit dat de ontwikkeling van denkvaardigheden noodzakelijk zijn voor het effici‘nt verwerven van kennis: informatie opnemen, beoordelen, verwerken en vasthouden. De ontwikkelboom onderstreept het belang van elke trap van de leerpiramide.

Ontwikkeling stimuleren door kansrijke spellen

Kan een kind ontwikkelen terwijl het speelt? Kan een spel gebruikt worden om in het bijzonder het denken in taal te stimuleren? De spellen worden dynamisch en interactief aangeboden, rekening houdend met de zone van de naaste ontwikkeling en de thema's waar de interesse van de jonge kinderen zich situeert. Hoe kan je een spel aanbieden, hoe complex, abstract en effici‘nt kan/moet dit zijn. De sessies zijn zeer concreet en ervaringsgericht. Breng zelfgemaakte spellen mee om verder te ontwikkelen of samen te bekijken.

Stimuleren om nog beter te groeien

Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong hebben de behoefte om geprikkeld te worden op maat. Uitdagen binnen de zone van naaste ontwikkeling blijkt niet zo eenvoudig in de kleuterklas: moet je dan grijpen naar leerstof van het eerste leerjaar of kan het anders? Het kan anders en beter, met uitdagend spelmateriaal en -vormen op maat. Je leert groei stimuleren op een evenwichtige manier, dus niet enkel de cognitieve ontwikkeling, ook de sociale vaardigheden, het doorzettingsvermogen en het durven aangaan van uitdagingen. Je oefent coachingsvaardigheden om met deze kleuters aan de slag te gaan.

Tasten om ontwikkeling te stimuleren

Vroeger klommen kinderen in de bomen, was er ruimte om buiten te spelen en speelden ze in groepjes met leeftijdsgenoten in de omgeving van hun woonplaats. De wereld van de kinderen is veranderd. Beveiliging, grenzen en veel regels hebben het territorium van het jonge kind beperkt. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen tijdens hun zoektocht dingen betasten en verplaatsen. Het spreekt voor zich dat voor al deze handelingen motorische vaardigheden noodzakelijk zijn, maar ook de ontwikkeling van spraak en het uiten van emoties vraagt hierom. In deze sessie vertrek je van 'het tasten' om de cognitieve ontwikkeling te stimuleren. Het gaat om het begeleiden van het proces. De motorische ontwikkeling heeft een grote invloed op de gehele ontwikkeling van een kind. De aangeboden materialen zijn ook geschikt om aan impulsief gedrag, aan een korte concentratieboog of aan visuele beperkingen te sleutelen. Het is belangrijk om in het oog te houden dat elk kind anders is en dat het volstrekt normaal is dat ieder kind zijn ontwikkeling op zijn eigen manier doorloopt. Wel kunnen grote(re) afwijkingen, die gedurende de leerprocessen aan bod komen, een reden zijn om een verklaring te zoeken bij een deskundige in het veld.

Effectieve feedback

Kwalitatieve feedback verdubbelt de snelheid van leren. Dit onthulden meer dan 200 onderzoeken aan John Hattie, die later feedback als een van de vijf actiegebieden uitwerkte in zijn programma 'Leren Zichtbaar Maken'. Wat is feedback? Feedback geldt alleen voor mij persoonlijk, is goed getimed en brengt mij naar de volgende stap. Als leerkracht weet je dit, maar weten de kinderen dit al? En hoe pak je dit aan met een hele bende kinderen? In deze workshop onderzoek je eerst hoe je zelf feedback geeft. Je vertrekt vanuit voorbeeldfiches en past dit toe voor het eigen leerjaar. Daarna leer je stapsgewijs hoe kinderen elkaar de juiste feedback kunnen vragen Žn geven. Het leren van alle kinderen zal hierdoor verdiepen en versnellen.

Hoe babbel-de-babbel je over je denken?

Jefke leert het meest uit het kijken naar beelden. Aisha leert het meest door het leggen van puzzels. De juf leert het meest door zelf te vertellen. Iedereen ontwikkelt eigen vaardigheden om informatie op te nemen (wat-beer), te verwerken (hoe-beer) en weer te geven (doe-beer). Die individuele verschillen waarop je begrijpt, denkt, problemen oplost, leert en relateert met anderen zijn niet zichtbaar tot we in babbel-de-babbel gaat met het jonge kind (denk aan een vijfde beer van Meichenbaum: ik reflecteer!). Als je jonge kinderen wil meenemen naar een bredere ontwikkeling van hun prille denkvaardigheden, leer je hen de kneepjes van het vak door te modelleren of model te staan. Je babbel-de-babbelt over hoe je te werk gaat, zodat ze kunnen reproduceren en stilaan begrippen kunnen laten kristalliseren.

I’ve got my mind set on you

Je maakt kennis met Carol Dwecks theorie van de Growth & Fixed Mindset en leert waarom je resoluut moet kiezen voor de Growth Mindset. Je reflecteert over jezelf als leerkracht en kijkt aan de hand van concrete voorbeelden hoe je de Growth Mindset standaard kunt integreren in je lessen.

Leren, gebeurt dat in je brein?

Tijdens deze workshop starten we met het in kaart brengen van jouw voorkennis: wat weet jij over het brein? Is deze kennis correct of ben je gevoelig voor een van de vele neuromythes die in het onderwijs heersen? We bieden je een kader om jouw voorkennis kritisch in vraag te stellen. Daarna verken je de ontwikkeling van het brein en wat er in het brein gebeurt tijdens het leerproces. Deze kennis ondersteunt de groeimindset van Carol Dweck en biedt inzicht in verschillende leer- en didactische principes om het leerproces en de leermotivatie van kinderen te verhogen.

Mindmappen

Mindmappen nodigt je uit om jouw creativiteit (of die van je doelgroep) te laten stromen, om de soms saaie wereld met kleur te verfraaien, om nieuwe idee‘n en inzichten te krijgen, om overzicht te bewaren, om leerinhouden te structureren en je eigen te maken, om focus te hebben en vooral ... om er heel veel plezier aan te beleven, zowel tijdens het maken van mindmaps als achteraf. In een basistraining mindmappen leer je stapsgewijs en op een interactieve manier de basisregels kennen en maak je minstens twee mindmaps. Vergis je niet, mindmappen is niet alleen geschikt voor de creatieve, visueel sterke vogels onder ons, je kan gerust ook mindmappen met woorden alleen!

Reflecteren met kinderen

Kinderen zelf leren nadenken over hun leer- en groeiproces is belangrijk om tot krachtig leren te komen. Door tijd te maken om samen met je leerlingen expliciet 'terug en vooruit te blikken' maak je leerlingen meer betrokken bij en bewust over hun (persoonlijke) leren. Op welke manier begin je aan reflectie met leerlingen? Hoe help je ze om de juiste taal te vinden? Welke soort vragen kun je stellen? Hoe stimuleer je het reflecteren en leren met elkaar? We introduceren verschillende hulpmiddelen en werkvormen om zelf te ervaren dat reflecteren met kinderen zinvol Žn leuk is om te doen en haalbaar blijft om te organiseren in je klas. We nemen ook de tijd om op basis van de voorbeelden te onderzoeken en bedenken welke soort instrumenten passen binnen de specifieke schoolcontext.

DCD, wat moet ik ermee?

Deze vorming start met een korte theoretische uitleg over DCD (Developmental Coordination Disorder, een stoornis in de ontwikkeling van de cošrdinatie van bewegingen). Met behulp van voorbeelden en ervaringsverhalen onderzoek je wat DCD is en niet is. Daarna leer je welke aanpassingen en inzichten van nut kunnen zijn om een kind met DCD maximaal te helpen ontplooien en dit op een manier dat het kind zin blijft hebben om te leren en te willen proberen. Je bekijk dit op het vlak van schrijven, leren werken met de meetlat, schaar, lijm, maken van de boekentas, plannen en organiseren in de les, zelfstandig aan- en uitkleden bij het turnen/zwemmen en zoveel meer.

Een kind met ADHD in je klas: een maatje meer

Het 'maatje meer' uit de titel van deze vorming heeft meerdere betekenissen: - een kind met ADHD heeft een aantal kenmerken in grotere mate: Problemen om adequaat aandacht te geven, met afremming op het juiste moment, moeite om rustig te zijn als dit gevraagd wordt; - onderwijs en behandeling is per definitie maatwerk: een kind met ADHD vraagt een individuele aanpak; - twee kinderen met het label ADHD vragen een eigen aanpak; - een kind met ADHD vraagt extra inspanningen van de leerkracht. Deze vormingssessie biedt een kader om het functioneren van een kind met ADHD op een gedetailleerde wijze te observeren en naar verklaringen en samenhang te zoeken. Op die manier kan je de aanpak van het kind vormgeven en flexibel aanpassen.

Ervaringssessie autisme

Over autisme valt veel te lezen. Maar hoe voelen mensen met autisme zich? Hoe komt de informatie binnen? Welke dingen vormen een uitdaging en wat is helpend om die hindernissen te kunnen nemen? Naast inleefoefeningen wordt voldoende tijd gemaakt om de ervaringen te koppelen aan de nodige achtergrondkennis en concrete adviezen voor de praktijk. Een sessie om nooit meer te vergeten!

Plussessie: Wijzer in ontwikkelstoornissen

Je gaat in op een aantal strategie‘n die je concreet in je dagelijkse klaspraktijk kan inzetten. Je krijgt een antwoord op vragen als 'Waarmee kan ik rekening houden? Wat doe ik beter wel/niet?'. Daarbij wordt zowel stilgestaan bij strategie‘n die specifiek zijn voor een bepaalde ontwikkelingsstoornis (vb. ADHD) als bij meer algemene strategie‘n die gericht zijn op het vergroten van het welzijn van leerlingen met een ontwikkelingsstoornis in het algemeen.

Basissessie: Het Foto-interview

Het Foto-interview is een vraag- en oplossingsgericht instrument om kinderen en jongeren te helpen hun eigen wensen te verwoorden en te vertalen naar haalbare doelen. Deze vorming is geschikt voor professionals zowel in onderwijs als zorg. Het Foto-interview bestaat uit ruim 100 foto's met dagelijkse vaardigheden en een negental specifieke oplossingsgerichte vraagkaarten om verbeterwensen te vertalen naar doelen. De foto's relateren aan vaardigheden op school, thuis en tijdens de vrije tijd. Er zijn twee versies beschikbaar: voor kinderen van het lager onderwijs en voor jongeren van het middelbaar. In de vorming wordt de theoretische onderbouwing gegeven die ten grondslag ligt aan het instrument. Door het oefenen met oplossingsgerichte gesprekstechnieken, met behulp van de negen vraagkaarten, ontwikkelen deelnemers vaardigheden om optimaal met het instrument te werken. Interesse om het Foto-interview te gebruiken in je klas? Koop het aan voor Û120. Er is een versie voor het lager - of secundair onderwijs. Gelieve bij je inschrijving te vermelden welke versie je wenst.

Basissessie: Visualisatie en sociale verhalen

Sociale verhalen verduidelijken het leven voor mensen met autisme. Ze geven informatie over gebeurtenissen, regels, gedachten, meningen, communicatie en allerlei nieuwe vaardigheden. Deze verhalen zijn ook bruikbaar voor andere personen die verduidelijking nodig hebben. Een doorgedreven interventie op jonge leeftijd kan het verschil maken tussen leven met autisme of autistisch leven. Autisme verdwijnt niet, maar het is wel veranderbaar. Soms is het niet gemakkelijk, maar hoe eenvoudig het wŽl is, zal blijken uit deze reeks, waarin je werkt met visualisaties en sociale verhalen. Het vertrekpunt: zeer eenvoudige visualisaties voor peuters om dan door te gaan naar grote verhalen.

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Wil je graag leren hoe je makkelijk omgaat met de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen en hoe je een positieve kijk behoudt? Dan is oplossingsgericht werken met kinderen een goede manier. De hoofdgedachte van deze vorming is: achter elk probleem schuilt een te leren vaardigheid of aanpassingsmogelijkheid. Je ontdekt welke vaardigheden en kwaliteiten (zowel van jezelf als van de kinderen) je kan inzetten in je klaswerking. In deze vorming leer je kijken naar de inzet en intenties in plaats van gedrag aan de hand van enkele gedragskaders. Je ontdekt welke methodes er bestaan om direct aan de slag te gaan. Daarnaast zoomt deze vorming in op de veranderingen die er op de werkvloer komen door het invoeren van het M-decreet. Betekent het M-decreet echt meer werk of betekent het eerder anders leren kijken naar kinderen met specifieke onderwijsbehoeften?

Lezen remedi‘ren

Bij kinderen met een ernstig leesprobleem is er meer nodig dan een klassieke leesmethode. Deze kinderen hebben nood aan hulpmiddelen waarmee ze hun letters snel en makkelijk kunnen oproepen uit hun geheugen. Ze hebben meer leesmateriaal nodig omdat het automatiseren trager verloopt en het is voor hen ook belangrijk dat de woordstructuur in kleinere deelstappen wordt opgedeeld. Deze voorwaarden en andere noodzakelijke kenmerken die belangrijk zijn om het leesproces toch op gang te krijgen, worden in het eerste deel besproken. Ze steunen op recent wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens bekijk je op welke manier je de deelstappen opbouwt. Hoe kleiner de deelstappen, hoe beter. Op deze manier voorkom je dat kinderen opnieuw vastlopen. Je gaat ook dieper in op de preventie bij risicokinderen: welke kinderen zitten in de 'gevarenzone' en hoe kun je ze begeleiden? Waar start je en hoe bouw je langzaam op? En hoe kunnen zowel ouders als leerkrachten, zorgleerkrachten en logopedisten hierbij samenwerken?

Overprikkeling voorkomen in de klascontext

In deze vorming bekijk je SI (sensorische informatieverwerking) in relatie tot onderwijsgerichte vaardigheden en storend gedrag vanuit o.a. ASS, ADHD, DCD, ODD, OCD, RHS en depressie. We reiken bruikbare vaardigheden, technieken, tips en oefeningen aan. Veel kinderen en jongeren uit het (buiten)gewoon onderwijs ervaren, ongeacht hun diagnose, voortdurend prikkels die het kind onder- of overprikkelen. Het kind tracht dan ook vanuit zijn zintuiglijke prikkelverwerking op een voor hem haalbare manier zijn balans te herstellen door zelfregulerend gedrag en/of storend gedrag te stellen dat niet altijd even aangenaam wordt ervaren vanuit de omgeving. Tijdens deze vorming zoomen we in op de verschillende zintuiglijke stijlen en de zeven zintuigen. Je leer een zintuiglijk profiel op te maken vanuit observatie en een (in)formele vragenlijst en je bekijkt welke aanpassingen, strategie‘n, tips en oefeningen je kunt gebruiken om zowel gedrag als vaardigheden te verbeteren.

Plussessie: Het Foto-interview

Uit onderzoek blijkt dat het Foto-interview niet alleen een instrument is om kinderen en jongeren te helpen hun verbeterwensen te vertalen naar eigen doelen, maar dat het effect heeft op hun zelfsturing en motivatie. Drijfveren voor het leer- en verbeterproces op school of in therapie worden meer intern ervaren ('omdat ik het zelf zinvol vind') en minder extern ('omdat het moet van anderen'). Kinderen en jongeren verwoorden beter wat ze nodig hebben, krijgen meer vertrouwen in hun eigen krachtbronnen en passen eigen oplossingsstrategie‘n toe. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de effecten van het Foto-interview duidelijk. Nieuwe onderzoeken en inzichten vanuit motivatietheorie‘n komen aan bod. Aan de hand van verschillende werkvormen, film- en geluidsopnames is er ruimte om ervaringen te delen en nieuwe toepassingsmogelijkheden van het Foto-interview te ontdekken en toe te passen. Interesse om het Foto-interview te gebruiken in je klas? Koop het aan voor Û120. Er is een versie voor het lager - of secundair onderwijs. Gelieve bij je inschrijving te vermelden welke versie je wenst.

Probleemgedrag in de klascontext: een concrete aanpak

Kinderen (lagere school) met diverse gedragsproblemen (autisme, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, oppositioneelopstandige gedragsstoornis, antisociale gedragsstoornis, reactieve hechtingsstoornis, angststoornis, stemmingsstoornis enz.) vragen een handelingsgerichte kijk. Je onderzoekt de kenmerken van gedrag, gericht onderzoek en hapklare methodieken (zowel naar het kind als naar de leerkracht) om daarna concreet aan de slag te gaan. Ook sta je stil bij de redelijke aanpassingen binnen het zorgcontinuŸm van het nieuwe M-decreet. Eigen inbreng is mogelijk. Dit is een vorming waarin theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld wordt, zodat je met concrete handvatten terug naar huis gaat.

Rekenen remedi‘ren

Als leerkracht merk je het als eerste op wanneer een kind het moeilijk heeft met automatiseren. En al is automatiseren geen voorwaarde om te kunnen rekenen, het routinematig uitvoeren van rekenhandelingen belast minder het werkgeheugen, wat alleen voordelen heeft. Je overloopt belangrijke signalen voor beginnende rekenmoeilijkheden en mogelijke factoren die deze moeilijkheden veroorzaken. Je leert hoe belangrijk het is om met deze kinderen zorgzaam te werken vanuit het CSA-schema: Een gedifferentieerde aanpak die doelgericht is om een kind verder te helpen, is dan heel belangrijk.

Schrijfproblemen en schrijfmotoriek

Het schrijfproduct kan door verschillende oorzaken (motorisch, cognitief of gedragsmatig) be•nvloed worden en schrijfproblemen veroorzaken. Kinderen met ontwikkelingsstoornissen ondervinden onvoldoende aanpassingen in hun schrijfproces. Zowel bij kleuters als bij lagereschoolkinderen worden basisvaardigheden aangeboden om vooral het schrijfproduct te verbeteren en wordt er vastgehouden aan de te hanteren schrijfmethode van de school. Tijdens deze vorming wordt aandacht besteed aan de verschillende oorzaken en ontwikkelingsstoornissen en hun meest voorkomende schrijfproblemen. Hieraan worden de verschillende manieren van aanpak en het stimuleren van het schrijfproces gekoppeld. Er is ruimte voor het uitwerken van een casus. Deelnemers worden 2 weken voor de vorming uitgenodigd om een filmpje, schrijfproduct en anamnese door te sturen zodat dit verwerkt kan worden in de vormingsdag. De lesgever neemt vooraf contact op met de betrokken deelnemer.

Workshop: Visualisatie en sociale verhalen

Je leert hoe je communicatie initieert bij een kleuter met autisme. Daarnaast ontdek je hoe je leer-leefverhalen kan maken voor kleuters met autisme. Nooit eerder werd voor jonge kinderen met autisme beschreven hoe je tot een sociaal verhaal of een stappenplan komt. De Social Stories van Carol Gray inspireerden tot deze verhalen. Via eigen verhalen toont Goedele Billen zowel aan professionele begeleiders als aan ouders hoe je tot communicatie komt met een vroeg gediagnosticeerde kleuter met ASS. En hoe je via die beginnende communicatie de wereld verduidelijkt. Je gaat aan de slag met praktijkcasussen van de deelnemers om te visualiseren en concrete toepassingen uit te werken. Deze oefeningen toets je aan de praktijk in de weken erna. Tijdens de laatste sessie bespreek je zelfstandig bedachte verhalen en bijkomende vragen in de groep.