Samen school maken bao

Bouwen aan een creatief klasklimaat

Op elke school, in elke klas hangt een ander klimaat. Ontdek hoe het actief installeren van een creatief klasklimaat een positieve impact heeft op de ontwikkeling van leerlingen en op jezelf als leerkracht. Onderzoek vanuit zes invalshoeken wat creativiteit betekent, met welke drempels en moeilijkheden je daarbij geconfronteerd wordt en welke tips en concrete idee‘n je aan de slag helpen om meer creativiteit op school te realiseren. Over hoe creativiteit jouw klas in vuur en vlam blijft zetten!

Ga als team de Zill-uitdaging aan

In deze sessie zet je de stap om de krachtlijnen van Zin in Leren! Zin in Leven! als schoolteam te interpreteren en eigen te maken. Op die manier reflecteer je over de bestaande en toekomstige praktijk en kun je voor de eerste keer een aantal Zill-inzichten concretiseren. We nemen tijd om vanuit gesprek en discussie tot visie te komen. Zo leg je een basis voor eigenaarschap van het leerplanconcept en ontdek je wat de Zill-uitdagingen voor je school en leerkrachtenteam kan betekenen.

Indyspel: een spel over interculturele dynamieken

In de startsessie speel je het Indyspel. De spelleider legt een aantal casussen voor. De teamleden worden uitgedaagd om bij elke casus stelling te nemen. Deze keuzes maken de individuele strategie van de deelnemers zichtbaar, maar ook de teamstrategie. In een nabespreking geef je verschillende strategie‘n een plaats. In de twee volgende sessies ga je met het team op zoek naar richtlijnen en omgangsvormen om met culturele verschillen om te gaan.

Procesbegeleiding

Scholen staan de komende jaren voor grote uitdagingen, die gepaard gaan met intense veranderprocessen. Bij Oetang kun je terecht voor procesbegeleiding om deze veranderingen in gang te zetten en duurzaam te organiseren. Dit gebeurt vanuit een lerend perspectief, waarbij we samen met teams op basis van heldere analyse werken aan gedeeld visie- en organisatieontwerp. Oetang realiseert dit door haar expertise rond creativiteitsprocessen en systeemdenken, het op maat ontwerpen van gevarieerde en coöperatieve werkvormen, het helder schematiseren en visualiseren van ideeën, het gestructureerd helpen opstellen van een actieplan.

Cito-toetsen analyseren en interpreteren

In deze sessie ga je op zoek naar het verschil tussen de vaardigheidsscores van Cito en de normen van andere toetsen. Je leert deze vaardigheidsscores interpreteren als een objectieve maat van groei bij het individuele kind. Tegelijk leer je hoe je de resultaten van de kinderen zowel manueel als met behulp van het Cito-computerprogramma kunt analyseren op leerling-, klas- en schoolniveau.

Hoe van ouders bondgenoten maken?

Ouders lopen vaak in de buitenbaan van de school. Hierdoor worden kansen gemist. Deze vorming verkent met behulp van handige en beproefde tools hoe ouders bondgenoten kunnen worden van de school. De opgedane kennis en tools stellen je in staat om een gedragen visie en acties rond ouderbetrokkenheid uit te werken. Inspraak, participatie, actieve betrokkenheid in het schoolgebeuren: er zijn veel mogelijkheden om na te gaan hoe ouders (nog meer) bondgenoot kunnen worden van de school. Scholen met een goede ouderbinding halen hier voordeel uit: een warmer schoolklimaat, meer gemotiveerde leerkrachten, frisse idee‘n, extra helpende handen, ouders die makkelijker bereikbaar zijn, kinderen die beter presteren enz. Ook bij zorg en remedi‘ring biedt een goed contact met de ouders meer uitzicht op succes. Deze training zet deelnemers op weg om de ouderbetrokkenheid van hun school te evalueren en verder te versterken. De deelnemers nemen de opgedane kennis en tools mee naar hun schoolteam om samen een gedragen visie en acties rond ouderbetrokkenheid uit te werken.

Masterclass ‘Samen lesgeven’: co-teaching in de praktijk

Dag 1 Leren samenwerken: de vier fasen van compatibiliteit in samenwerking - De mate waarin leerkrachten elkaar kunnen vinden als co-teachers is bepalend voor het succes in hun samenwerking. Compatibele co-teachers zijn zich in hun denken en handelen bewust van het belang van respect, communicatie, gelijkwaardigheid en vertrouwen. Je leert vanuit theorie en praktijk hoe je verschillen overbrugt om te komen tot optimale samenwerking. Leren samenwerken: communicatiestijlen - Afstemmen van de communicatie is een voorwaarde om tot een goede samenwerking te komen. Het ontwikkelen van empathische en sociale intelligentie stelt je als co-teachingpartner in staat om flexibel te anticiperen op veranderingen of onverwachte gebeurtenissen die zich dagelijks aandienen. Je onderzoekt je eigen communicatiestijl en formuleert ontwikkelpunten.

Actief luisteren

Sta stil bij het belang van goede gespreksvaardigheden in het contact met kinderen of ouders. Tijdens het eerste deel reflecteer je over de verschillende deelcomponenten van een actieve luisterhouding zoals lichaamstaal, aanmoedigen, samenvatten, gevoelens en behoeften. Je bundelt deze verschillende vaardigheden door te oefenen met aangebrachte of eigen voorbeeldsituaties. In het tweede deel leer je opbouwende kritiek gebruiken. Je verfijnt vervolgens je nieuwe luister- en gespreksvaardigheden door deze toe te passen in verschillende gespreksvormen zoals het slechtnieuws-, het conflictoplossende - en het participatiegesprek. Tijdens de vorming is er veel ruimte om deze vaardigheden te oefenen via rollenspelen.

Als pesten pijn doet: hoe in gesprek gaan met de ouders?

Hoe kan je als school de samenwerking aangaan met ouders om een pestprobleem goed aan te pakken? Hoe ga je in gesprek met de ouders van een slachtoffer of een pester, zodat ouders en de kinderen zich gesteund voelen en gemotiveerd zijn om op ŽŽn lijn met de school het pesten te stoppen? Hoe krijg je van ouders het vertrouwen om het pestprobleem aan te pakken, ook op een niet-sanctionerende manier? Vind je gesprekken met ouders heel spannend? Bots je op je eigen emoties of die van de ouders? Het theoretisch kader van de machtsdriehoek helpt om naar je eigen interacties en die van de ouders te kijken, zodat je die indien nodig kan bijsturen. In deze workshop worden vaardigheden ingeoefend om in gesprek te gaan. Je werkt met gespreksdemo's en casussen. Er is ruimte om aan de slag te gaan met casussen van je werkplek.

Masterclass: Communicatie en teamwerking als hefboom voor een sterke school

Om een motiverende en inspirerende, een warme en tegelijk uitdagende context te bieden aan leerlingen, is een goedschoolklimaat van essentieel belang. In dit vormingstraject krijg je theoretische bagage en praktische ervaringen aangereikt waar mee je binnen de schoolcontext beweging, verandering en verbetering op gang kunt trekken. Thema's als teamwerking, communicatie, schoolklimaat, leiderschap en innovatie komen uitgebreid aan bod. In deze masterclass ontmoeten beleidsteams van een 4-tal scholen elkaar. Het traject bestaat uit een intakegesprek per school waarin de eigen schoolcontext in kaart wordt gebracht en verwachtingen en voorwaarden om een succesvol traject te realiseren, worden besproken. Gedurende 4 dagen, verspreid over het schooljaar, verkennen deze beleidsteams samen diverse theoretische kaders en inzichten. Reflectie en doe-opdrachten maken de theorie levendig. Na elke vormingsdag ga je met gerichte oefeningen aan de slag in de eigen school.

Weerstand in het eigen team of bij ouders

Overal waar mensen samenwerken doen zich conflicten voor. Zo ook in de schoolcontext, tussen collega's of met ouders. Vaak loopt het zoeken naar een oplossing mank door slechte communicatie. Geweldloos communiceren biedt hierop een antwoord. Het is geen softe of vermijdende communicatie, maar leert om de eigen behoeften uit te drukken op een manier die de ander in zijn waarde laat en uitnodigt tot een respectvol antwoord. Bij geweldloos communiceren ga je actief op zoek naar de behoeften van de ander.