Samen school maken so

Masterclass ‘Samen lesgeven’: co-teaching in de praktijk

Dag 1 Leren samenwerken: de vier fasen van compatibiliteit in samenwerking - De mate waarin leerkrachten elkaar kunnen vinden als co-teachers is bepalend voor het succes in hun samenwerking. Compatibele co-teachers zijn zich in hun denken en handelen bewust van het belang van respect, communicatie, gelijkwaardigheid en vertrouwen. Je leert vanuit theorie en praktijk hoe je verschillen overbrugt om te komen tot optimale samenwerking. Leren samenwerken: communicatiestijlen - Afstemmen van de communicatie is een voorwaarde om tot een goede samenwerking te komen. Het ontwikkelen van empathische en sociale intelligentie stelt je als co-teachingpartner in staat om flexibel te anticiperen op veranderingen of onverwachte gebeurtenissen die zich dagelijks aandienen. Je onderzoekt je eigen communicatiestijl en formuleert ontwikkelpunten.

Actief luisteren

Sta stil bij het belang van goede gespreksvaardigheden in het contact met kinderen of ouders. Tijdens het eerste deel reflecteer je over de verschillende deelcomponenten van een actieve luisterhouding zoals lichaamstaal, aanmoedigen, samenvatten, gevoelens en behoeften. Je bundelt deze verschillende vaardigheden door te oefenen met aangebrachte of eigen voorbeeldsituaties. In het tweede deel leer je opbouwende kritiek gebruiken. Je verfijnt vervolgens je nieuwe luister- en gespreksvaardigheden door deze toe te passen in verschillende gespreksvormen zoals het slechtnieuws-, het conflictoplossende - en het participatiegesprek. Tijdens de vorming is er veel ruimte om deze vaardigheden te oefenen via rollenspelen.

Als pesten pijn doet: hoe in gesprek gaan met de ouders?

Hoe kan je als school de samenwerking aangaan met ouders om een pestprobleem goed aan te pakken? Hoe ga je in gesprek met de ouders van een slachtoffer of een pester, zodat ouders en de kinderen zich gesteund voelen en gemotiveerd zijn om op ŽŽn lijn met de school het pesten te stoppen? Hoe krijg je van ouders het vertrouwen om het pestprobleem aan te pakken, ook op een niet-sanctionerende manier? Vind je gesprekken met ouders heel spannend? Bots je op je eigen emoties of die van de ouders? Het theoretisch kader van de machtsdriehoek helpt om naar je eigen interacties en die van de ouders te kijken, zodat je die indien nodig kan bijsturen. In deze workshop worden vaardigheden ingeoefend om in gesprek te gaan. Je werkt met gespreksdemo's en casussen. Er is ruimte om aan de slag te gaan met casussen van je werkplek.

Masterclass: Communicatie en teamwerking als hefboom voor een sterke school

Om een motiverende en inspirerende, een warme en tegelijk uitdagende context te bieden aan leerlingen, is een goedschoolklimaat van essentieel belang. In dit vormingstraject krijg je theoretische bagage en praktische ervaringen aangereikt waar mee je binnen de schoolcontext beweging, verandering en verbetering op gang kunt trekken. Thema's als teamwerking, communicatie, schoolklimaat, leiderschap en innovatie komen uitgebreid aan bod. In deze masterclass ontmoeten beleidsteams van een 4-tal scholen elkaar. Het traject bestaat uit een intakegesprek per school waarin de eigen schoolcontext in kaart wordt gebracht en verwachtingen en voorwaarden om een succesvol traject te realiseren, worden besproken. Gedurende 4 dagen, verspreid over het schooljaar, verkennen deze beleidsteams samen diverse theoretische kaders en inzichten. Reflectie en doe-opdrachten maken de theorie levendig. Na elke vormingsdag ga je met gerichte oefeningen aan de slag in de eigen school.

Weerstand in het eigen team of bij ouders

Overal waar mensen samenwerken doen zich conflicten voor. Zo ook in de schoolcontext, tussen collega's of met ouders. Vaak loopt het zoeken naar een oplossing mank door slechte communicatie. Geweldloos communiceren biedt hierop een antwoord. Het is geen softe of vermijdende communicatie, maar leert om de eigen behoeften uit te drukken op een manier die de ander in zijn waarde laat en uitnodigt tot een respectvol antwoord. Bij geweldloos communiceren ga je actief op zoek naar de behoeften van de ander.