Zorgen voor welbevinden bao

De kinderrechtenrespecterende leerkracht

Deze vorming leert je hoe je je eigen klas- en schoolwerking onder de loep neemt vanuit kinderrechtenoogpunt. Ze reikt je handvatten aan om uit te groeien tot een kinderrechtenrespecterende leerkracht. Naast een stukje achtergrondinformatie krijg je de nodige voorbeelden en kaders om je eigen aanpak van kinderrechten kritisch te bekijken. Je leert tevens hoe je de opgedane inzichten kan overbrengen aan je collega's zodat niet alleen jouw leerlingen, maar de hele school de opstap kan maken naar een meer kinderrechtenrespecterende aanpak.

Een fijne speelplaats, daar gaan we voor!

Een fijne speelplaats geeft ademruimte aan kinderen en leerkrachten. Ze voedt het welbevinden en biedt kinderen de kans om hun sociale vaardigheden te exploreren. Een verrijkte speelplaats werkt de verbondenheid van kinderen en de omgeving in de hand en speelt in op de grote diversiteit die er tussen kinderen bestaat (leeftijd, temperament, sociale ontwikkeling, gemoedstoestand en behoeften). Deelnemers staan stil bij hun eigen speelplaats(werking) en worden op weg gezet om hun speelplaats te optimaliseren. Een fijne speelplaats bevordert het leervermogen, biedt leerkansen Žn draagt bij tot een positief school- en klasklimaat en een groter vertrouwen van kinderen in zichzelf en anderen.

Kinderyoga in de klas: een speelse introductie

Kinderen krijgen veel prikkels binnen en moeten aan allerlei eisen voldoen. Dit leidt tot veel spanning in lichaam en geest. Als er hier tegenover onvoldoende ontspanning staat, leidt dit vaak tot lichamelijke klachten (buik-, hoofdpijn, vermoeidheid), slecht slapen, zich niet goed in hun vel voelen, concentratieproblemen, faalangst, boosheid, agressie e.d. De verbinding met zichzelf en met de omgeving verdwijnt deels of volledig. Kinderen worden hyperactief of sluiten zich juist af voor zichzelf en hun omgeving. Tijdens een yogales leren kinderen op een speelse wijze balans voelen tussen beweging en rust, spanning en ontspanning. Kinderyoga kan een goede ondersteuning zijn in de fysieke en emotionele groei van een kind: het houdt het lichaam soepel, verbetert motoriek en concentratie, draagt bij aan zelfvertrouwen en positief denken. Door de oefeningen samen te doen, leren de kinderen respectvol omgaan met de ander. In deze vorming ga je heel concreet met het yogaconcept aan de slag. Je organiseert een yogales van A tot Z zoals die er concreet kan uitzien in de klas, in de turnles of op een 'speciaal' moment .

Masterclass: De kinderrechtenrespecterende school

Deze masterclass leert je niet alleen hoe je je eigen klas- en schoolwerking onder de loep neemt vanuit kinderrechtenoogpunt. Ze reikt je handvaten aan om uit te groeien tot een kinderrechtenrespecterend schoolteam. Je doorloopt een intensief traject om je schoolwerking kinderrechtenproof te maken. Naast een stukje achtergrondinformatie, ga je vooral zelf aan de slag om vanuit de aangereikte voorbeelden en kaders je eigen aanpak kritisch te benaderen, zinvolle alternatieven uit de dokteren en uit te proberen in de eigen praktijk.

Ons verhaal: zin in graag zien

Het 'ABC of love' (Pnina Klein in haar MISC-programma, dat staat voor More Intelligent and Sensitive Child / Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers) richt zich op de cognitieve, sociale en emotionele behoeften van het kind. Een kwalitatief goede interactie tussen volwassene en kind draagt in hoge mate bij aan het welbevinden van beiden. Klein stelt dat de kwaliteit van de interactie niet alleen bijdraagt aan de sociaal-emotionele competentie en de cognitieve ontwikkeling, maar dat kinderen tevens 'a taste for learning' ontwikkelen. Dat betekent dat zij exploreren en op zoek gaan naar betekenis en samenhang. Daardoor verhogen hun competentie, hun behoefte tot leren en de capaciteit om dit te doen. Pina Klein wijst in dit kader op de rol van de begeleider. Ze wijst er op dat de houding van de begeleider in hoge mate bepaalt hoe het er aan toe gaat.

Snoezelen en zintuiglijke activering

Snoezelen komt van 'snuffelen' en 'doezelen'. Snuffelen verwijst naar 'onderzoeken' en 'experimenteren', doezelen naar 'rustig genieten'. Snoezelen is een methode van warme, selectieve zintuiglijke activering. Het kan gebeuren in de snoezelruimte, -klas, -tuin, -tent of in een tijdelijk project. Het zintuiglijk activeren gebeurt met behulp van een snoezelmat, -koffer of -handtas. In deze vorming analyseer je de definitie en onderstreep je het belang van het selectief aanbieden van zintuiglijke prikkels in een sfeervolle omgeving. Je krijgt zelfgemaakte snoezelvoorwerpen te zien. Deze eerste sessie geeft heel wat aanknopingspunten om zelf met snoezelen te starten of je eigen snoezelactiviteiten verder uit te breiden.

Werken aan een positieve groepsdynamiek

Klasgroepen kunnen enorm van elkaar verschillen. Je weet het nooit van tevoren: wordt het een leuke groep om mee aan de slag te gaan of een chaotische bende waar de gespannen sfeer nooit ver weg is? Je klas sturen en begeleiden is werk voor het hele schooljaar. De start van een schooljaar is een bijzonder moment dat extra begeleiding nodig heeft. Maar ook daarna kun je de evolutie van de groep be•nvloeden en kun je bijsturen als het mis dreigt te lopen. Dit vraagt tijd en energie, maar loont op termijn! Een positieve groepsdynamiek is essentieel om met je klas op een aangename en zinvolle manier aan de slag te kunnen. Wanneer een groep zich op een foute manier heeft gevormd, zijn de gevaren groot: leerlingen voelen zich slecht, zijn brutaal, werken niet samen, durven zich niet te tonen, werken niet mee enzovoort. In deze vorming leer je wat de groepsnormen zijn en hoe je de klasgroep positief be•nvloedt.

Wiebelkids en frullemies

Iedereen herkent ze wel, de kinderen die we vaak aanspreken op hun 'wiebelend' gedrag: "Zit nu eens stil, stop met prullen, concentreer je", of "Stop met dromen, let eens op!". Kinderen krijgen op een dag massaal veel prikkels binnen. Veel kinderen slagen er niet in om die op een snelle en effici‘nte manier te verwerken, wat tot spanning leidt. Dit uit zich dan in wiebelen, prullen, concentratieproblemen, wegdromen, stress, lichamelijke klachten, faalangst, uitstelgedrag, onderpresteren e.d. in deze vorming staan we stil bij de functie van dat wiebelen, prullen of wegdromen. Vaak gaat het om een ontladen van opgebouwde spanning. Op zich is ontladen een goede strategie, maar sommige kinderen doen dit op zo'n manier dat het storend is voor anderen in het klasgebeuren of voor zichzelf. Als we dat wiebelen, prullen of wegdromen afblokken zonder iets anders in de plaats te geven, blijven de spanningen zich opbouwen en uit zich dat in explosief gedrag of zet het zich om in innerlijke spanning (stress). Je bekijkt in deze vorming mogelijke andere kanalen om die spanning te kanaliseren zodat het voor iedereen doenbaar blijft. De oefeningen zijn gebaseerd op verschillende idee‘n uit o.a. kinderyoga, mindfulness, relaxatie en braingym. Bij het inoefenen wordt van de deelnemers verwacht dat zij deze ook samen doen. Het wordt dus vooral een doe-dag: je gaat bewegen, dansen, zingen, kleuren en meer.

De Coole Kikker

Speel in twee spelrondes de verschillende spelen van 'De Coole Kikker' en ervaar zelf de kracht van dit kleurrijk en hoogst bruikbaar spelmateriaal. Je zoekt hoe je deze spellen kunt aanpassen aan jouw doelgroep en hoe je ze kunt inzetten in je klas of school. Op die manier krijg je idee‘n om bestaande spellen functioneel en op meerdere manieren te gebruiken. De Coole Kikker inspireert je om de sociale vaardigheden van kinderen te stimuleren.

Masterclass: Sociaal (v)aardig

Succesvol onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de omgang tussen de kinderen en de leerkracht. Je concrete omgang met de klas en de interacties tussen de kinderen zijn het vertrekpunt voor een praktijkgerichte training waarin zowel jijzelf als de kinderen centraal staan. Via een driedaagse training vol reflectie en praktijkgerichte oefeningen word je op weg gezet om je eigen leerkrachtstijl en omgang met de groep te bevragen en te versterken. De aangeleerde inzichten en interventies beogen fijne klascontacten en een positieve groepsdynamiek. Ze dagen jouw leerlingen uit tot verantwoordelijkheid en versterken hun sociale vaardigheden. Trainingsdag 1 doet je stilstaan bij jouw leerkrachthouding en -stijl. Je verkent je sterktes en kwetsbaarheden om op die manier beter in verbinding te kunnen gaan met jezelf, de kinderen en/of de klas. Trainingsdag 2 bekwaamt je in het omgaan met jouw klasgroep(en). Je wordt zowel theoretisch als methodisch (bijvoorbeeld via groepsactiviteiten) op weg gezet om het groepsproces van je klas(sen) meteen goed in handen te nemen. Een sterke en goede start vergroot de kans op een fijn en succesvol schooljaar. Trainingsdag 3 zet je zowel inhoudelijk (communicatiemodel, 5G-schema) als door middel van praktijkvoorbeelden op weg om de sociale vaardigheden van kinderen te versterken. Essentieel is dat kinderen jou herkennen als rolmodel en dat zijzelf het roer in handen mogen nemen. Dit verdiept hun leerproces en vergroot de kans op een duurzaam effect.

Sociaal (v)aardig

Wil je werk maken van een sterk contact met de kinderen? Zoek je idee‘n om de positieve omgang tussen kinderen te versterken? Vraag je je af hoe je de sociale vaardigheden van de kinderen kunt vergroten? Deze vorming wijst niet alleen op het belang van een sterke start van het schooljaar. Ze belicht ook de belangrijke rol van de leerkracht en zet je op weg om werk te maken van een fijne klassfeer en een goed contact tussen de kinderen. De vorming verbindt theorie, reflectieopdrachten en actieve deelname met opdrachten.

Sociaal-emotioneel leren op school

Kinderen brengen een belangrijk deel van hun jeugd door op school en moeten leren omgaan met andere kinderen. Niet ieder kind zal op elk moment sociaal geaccepteerd gedrag laten zien. Sommige kinderen zijn daar in de ontwikkeling nog niet aan toe, andere kinderen vinden het eng en weer een andere groep heeft de nodige kennis of vaardigheden niet. Om goed om te gaan met anderen is het belangrijk dat je kunt omgaan met jezelf. Het gaat dan over het omgaan met heftige emoties als boosheid, verdriet of blijheid. Kees van Overveld zal in deze cursus betogen dat de school een rol heeft in het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Hij vraagt aandacht voor sociaal-emotioneel leren. Zijn boodschap: leer leerlingen levensvaardigheden.

Basissessie: KiVa kennismaking

Je krijgt de kans om KiVa van heel dichtbij te leren kennen. Inspelend op de KiVa-aanpak wordt dieper ingegaan op de sociale functie en groepsdynamische aspecten van het pestgebeuren. Zo wordt duidelijker welke rol leerkrachten en ouders kunnen/moeten spelen. Je maakt via speelse opdrachten en een praktische toelichting kennis met de KiVa-materialen (lessen, games, werkvormen). Sleutelfactoren, die het succes van KiVa bepalen, worden toegelicht, net zoals de positieve resultaten die tot hiertoe met KiVa werden bereikt. Tenslotte wordt bekeken wat er van het KiVa-kernteam (stuurgroepje in elke KiVa-school) en van het hele schoolteam wordt verwacht. Deze training biedt schoolteams de kans om oordeelkundig in het KiVa-programma te stappen.

Plussessie: KiVa in hoofd, hart en handen

Deze 3-daagse training omvat de basistraining voor KiVa-scholen, inclusief een ouderavond. Kennismakingssessie voor het hele schoolteam: deze 3 uur durende introductie wordt op afspraak met de school, scholengemeenschap of gemeente geboekt. Intensieve training voor het KiVa-kernteam (2,5 dagen): de leden van het KiVa-kernteam verdiepen zich in de KiVa-fundamenten en gaan aan de slag met het KiVa-lesmateriaal en de KiVa-interventiemethodieken. Ouderavond: omdat ouders belangrijke medespelers zijn in het KiVa-gebeuren krijgen ze de kans om te participeren aan een moment waarin het pestthema en de KiVa-aanpak op school centraal staan. Door toedoen van de directie en het leerkrachtenteam krijgt de KiVa-aanpak vorm op school en worden ook de leerlingen en de ouders op sleeptouw genomen. Scholen behouden de ruimte om eigen accenten te leggen (speelplaatswerking, lessen ...).

Plussessie: KiVa-intervisiebijeenkomst: samen sterk!

Stoot de KiVa-praktijk op een hinderpaal? Tekent zich een probleem af in de samenwerking met collega's, de directie, sommige leerlingen en/of ouders? Loop je als KiVa-kerngroep-leerkracht tegen jezelf aan? Zit er ruis op de samenwerking in het KiVa-kernteam? Dit intervisieaanbod wil jou en jouw KiVa-kernteam steunen bij het zoeken naar een antwoord op dit soort vragen. Samen met collega's (van de eigen school en/of van andere scholen) reflecteer je op wat zich voordoet en verken je nieuwe perspectieven en handelingswijzen om het probleem dat zich stelt op te lossen. Intervisiebijeenkomsten gaan gepaard met een constructieve, open houding die toelaat het eigen professionele functioneren te bevragen, in een veilige en betrouwbare omgeving.

Plussessie: KiVa-terugkomdag

De KiVa-terugkomdag is een inspiratiedag die alle KiVa-scholen de kans biedt om hun eigen goede praktijk maar ook andere KiVa-ervaringen te delen met collega-KiVa-scholen om aldus de eigen of elkaars KiVa-praktijk te versterken. De KiVa-terugkomdag richt zich in het bijzonder tot de directies en de leden van het KiVa-kernteam. De KiVa-trainers voeden de deelnemers van de KiVa-terugkomdag met nieuws en nieuwe ontwikkelingen inzake de KiVa-praktijk en -onderzoek in binnen- en buitenland.

Cyberpesten de baas

De nieuwe media zijn een vast onderdeel van de sociale leefwereld van kinderen en jongeren. Een op tien onder hen krijgt te maken met cyberpesten. Deze workshop verduidelijkt het wat, hoe en waarom van cyberpesten. Je benadert het onderwerp vanuit de ervaringswereld van wie pest, gepest wordt of omstaander is. Zo wordt duidelijk welke aanpak geschikt is om cyberpesten te voorkomen. Door werk te maken van een goed samenspel tussen school en thuis, lukt het beter om kinderen en jongeren te behoeden voor (cyber)pestgedrag. Verken mogelijkheden om samen met kinderen en jongeren te werken naar een respectvol en veilig(er) internetgebruik.

Masterclass: No Blame: vaardigheidstraining

Tijdens deze tweedaagse training ga je grondig in op de No Blamemethode. Alle deelnemers worden uitgenodigd om de begeleidersrol en -positie bij de opeenvolgende stappen van de No Blame-aanpak ervaringsgewijs te verkennen. Iedereen krijgt de kans om de methode zelf te ervaren vanuit verschillende posities van de kinderen: dader, slachtoffer, meeloper, neutraal enz.

Masterclass: Sterk in pestpreventie (STIPP)

Nog altijd wordt 1 op 5 van de Vlaamse schoolgaande kinderen en jongeren gepest. Voor 1 op 20 gebeurt dit met een wekelijkse regelmaat, met heel wat risico's en schade tot gevolg. Scholen kunnen die cijfers doen dalen door in te zetten op een stevig, doordacht, duurzaam en effectief anti(cyber)pestbeleid. Het STIPP-traject biedt scholen de nodige houvast om hieraan te werken. De masterclass belicht sleutelelementen uit succesvolle programma's uit binnen- en buitenland en biedt een combinatie van informatieve, reflectie- en werkmomenten, ook op de eigen school.

No Blame: kennismaking

De No Blame-aanpak is een niet-bestraffende, probleemoplossende methode om met pestsituaties om te gaan. Aangezien pesten een groepsprobleem is, betekent dit dat een individu zelden tot nooit het probleem kan oplossen, want een individu kan niet winnen van een groep. De groep moet in actie komen. In deze vorming maak je kennis met het verloop van het No Blame-zevenstappenplan en met de visie achter deze aanpak van pestsituaties. De No Blame-benadering doet een beroep op het empathisch vermogen en de eigen verantwoordelijkheid van kinderen uit een 'steungroep' samengesteld uit dader(s), meelopers en neutrale medeleerlingen. Onder begeleiding van een volwassene (leerkracht, zorgbegeleider, CLB-medewerker) formuleren de betrokken kinderen positieve en toekomstgerichte voorstellen. Naast de aanpak van pestgedrag wordt ook aandacht besteed aan krachtlijnen van een antipestsfeer en beleidsopties.

Pesten stoppen door middel van een ontschuldigende dialoog

De ene pestsituatie is de andere niet. Soms moet men de kaart trekken van een confronterende aanpak. De methodiek van de ontschuldigende dialoog nodigt zowel de pester als de gepeste uit tot het opnemen van verantwoordelijkheid en het herstellen van het vertrouwen in zichzelf en de ander. Na het volgen van deze interactieve vorming kan je met de methodiek aan de slag.

Toezicht op de speelplaats

Word je ingeschakeld bij het toezicht van kinderen op school of in de buitenschoolse opvang? Wil je leren hoe je het best reageert op een ruzie of conflict tussen kinderen? Vraag je je af hoe je een kind dat anderen pijn doet, lastig valt of pest het best aanpakt? Wil je een slachtoffer van pesten kunnen steunen? Zoek je naar afstemming met de andere opzichters en met de school? Deze en andere vragen worden tijdens deze training grondig verkend. Je leert niet alleen wat belangrijk is, maar je krijgt meteen ook de kans de belangrijkste tips en adviezen toe te passen in de praktijk

Herstelgericht werken in de klas

Tijdens een schooljaar krijgt elke klasgroep te kampen met spanningen of conflicten. Soms gaan ook ouders zich ermee bemoeien. De druk rust op de schouders van de leerkracht. Hoe kan je in een dergelijk klimaat nog lesgeven of leerdoelen behalen? Deze tweedaagse opleiding maakt je sterker in het omgaan met conflicten in de klas. Thema's die je behandelt zijn: Hoe kan je de zorgen die er in de klas zijn openlijk bespreken en tot een gedeelde verantwoordelijkheid komen? Hoe cre‘er je een klas waarin kinderen elkaar ondersteunen wanneer het moeilijk gaat en elkaar durven aanspreken op negatief gedrag? Hoe pak je kleine conflicten snel aan?

Herstelgericht werken met de Sorrybox

Bij regelovertredend of storend gedrag denken we nog vaak in termen van straffen en belonen. Tijdens deze vorming ga je op zoek naar een meer verbindende manier om met negatief gedrag om te gaan. Je vertrekt van de principes van de sociaal-emotionele ontwikkeling, geweldloze communicatie en nieuwe autoriteit om herstelgericht te werken rond probleemgedrag van kinderen. Vanuit deze principes help je het kind om incidenten samen met de begeleider of leerkracht te analyseren en goed te maken. Gedrag, gevoelens en gedachten worden uit elkaar gehaald zodat de 'emotionele schade' na het conflict op een verbindende manier wordt hersteld. In de vorming wordt een digitale toolbox aangereikt met methodieken om te werken rond herstel na een conflict in of rond de school: de Sorrybox.

Kids’ skills

Kids' Skills is een oplossingsgericht stappenplan om samen met kinderen hun functioneren te verbeteren. Wil jij leren hoe je met kinderen aan gedragsverandering kan werken op een leuke en beklijvende manier? In deze tweedaagse training begeleiden we je stap voor stap om met Kids' Skills aan de slag te gaan. Via oefeningen maak je je de verschillende stappen en de bijbehorende gespreksvaardigheden eigen. Tussen beide lesdagen kan je al een en ander uitproberen, op de tweede lesdag krijg je hierover feedback en diepen we verder uit.

Klasgroep in de knoop?! De klasthermometer biedt uitzicht

Wie les geeft, kent het wel: een klasgroep waarin de sfeer ondermaats is omdat zich wrijvingen of pesterijen voordoen. De klasthermometer is een oplossingsgericht werkinstrument, gegroeid vanuit de praktijk en gericht op het bespreekbaar maken van deze situatie. Op voorzet van de leerkracht houdt de klas zichzelf een spiegel voor: hoe voel jij je op dit ogenblik in deze groep? Wat waardeer je in de groep? Wat zou je liever anders zien? Welke afspraak zou jouw groep vooruit kunnen helpen? Wat ben je bereid om zelf te doen? Deze vorming maakt je vertrouwd met het instrument en leert je hoe je er best mee aan de slag gaat. Geen gemoraliseer, maar een open gesprek o.l.v. een betrokken leerkracht. Nieuwe afspraken en persoonlijke engagementen zorgen voor een nieuwe, kansrijke start. Deze praktijkgerichte training reikt achtergrondinformatie aan over het omgaan met groepen en zet je op weg om de volgende dag aan de slag te gaan met de klasthermometer.

Masterclass: Hergo-opleiding (herstelgericht groepsoverleg)

Na een woordenwisseling krijgt de leerkracht/begeleider een mep van de jongere', 'Een jongere uit de groep schreeuwt moord en brand want zijn gsm is gestolen', 'Een leerkracht merkt dat er met hem gespot is op Facebook'. Zijn dit voor jou herkenbare situaties? Hergo biedt een krachtige uitweg om dit conflict op een duurzame manier aan te pakken. In deze opleiding bieden we een theoretisch en praktisch kader aan om herstelgericht te werken in jouw school. De Hergo-opleiding is een bijzonder intensieve opleiding. Na deze opleiding ben je in staat om zware situaties met veel betrokkenen op een goede manier af te handelen.

Omgaan met moeilijk gedrag

Lastig gedrag van kinderen kan een reden zijn om het plezier van het lesgeven te verliezen. Hoe treed je in contact met kinderen zodat de kans op moeilijk gedrag zo gering mogelijk blijft? En wanneer zich dan toch moeilijk gedrag voordoet: welke reactie heeft het meeste kans op succes? In deze tweedaagse vorming vertrek je van concrete voorbeelden en oefeningen. Je staat stil bij 'expliciet preventief handelen': hoe kan je lastig gedrag van kinderen voorkomen? Vervolgens bekijk je hoe je situaties van lastig gedrag beheersbaar kunt maken. Ook ga je na wat het effect is van verschillende reactiemogelijkheden.

Positief aan de slag met (negatief) gedrag

Ook 'moe' van het zeuren tegen kinderen die negatief gedrag vertonen? Ben je op zoek naar methodieken om kinderen hun gedrag en ontwikkeling positief te be•nvloeden? Deze vorming bied je de nodige handvaten vanuit het STOP-gedachtegoed. Rekening houdend met de noden van hun ontwikkelingsfase komen tools aan bod om kinderen en hun gedrag op een positieve manier te begeleiden. Deze aanpak stimuleert tevens hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Je kan op deze manier gedragsproblemen voorkomen en je krijgt handvaten bij het ombuigen van negatief gedrag.

Psychosociale problemen bij kinderen… het kruipt in je vel

Kruipen problemen van jouw leerlingen ook onder jouw huid? Ben je zoekend naar wat van jou verwacht wordt in de begeleiding van kinderen met psychosociale problemen? De recente hervormingen in onderwijs (M-decreet) en welzijn (Integrale Jeugdhulp) zorgen voor heel wat verschuivingen in het takenpakket van (zorg)leerkrachten. Velen worden geconfronteerd met een toenemende zorg rond psychosociale- en gedragsproblemen bij kinderen. Deze vorming bezorgt je input om met deze kinderen aan de slag te gaan en brengt duidelijkheid over wanneer en op welke manier je het beste een verwijzing doet naar hulpverlening

Samen sterker in gezag!

Hoe streng mogen we nog zijn? Wat mogen we nog eisen van kinderen? Mogen we nog straffen? Gezag is in deze tijd geen evidentie meer. Binnen een school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht, zeker bij aanhoudend probleemgedrag. Je onderzoekt wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen. Je focust op de basishouding van de leerkracht en leert tools waarmee onmacht omgezet kan worden in invloed, gebaseerd op aanwezigheid, zelfcontrole, steunnetwerk, relatie en waakzame zorg.

Werken met een groepsplan Gedrag

Leerkrachten en aankomende leerkrachten hebben het af en toe zwaar in de klas: kinderen zijn druk, agressief of brutaal. Het antwoord wordt vaak gezocht in het bestraffen van het gedrag van het individuele kind. Gedragsdeskundige Kees van Overveld bepleit een aanpak van gedragsproblemen op drie verschillende niveaus. Door te starten met een positieve groepsaanpak kunnen lichte en zware gedragsproblemen voor een groot deel worden voorkomen. In deze vorming leer je werken met het succesvolle boek van Van Overveld: Groepsplan gedrag. Planmatig werken aan passend onderwijs.