Zorgen voor welbevinden so

Werken aan een positieve groepsdynamiek

Klasgroepen kunnen enorm van elkaar verschillen. Je weet het nooit van tevoren: wordt het een leuke groep om mee aan de slag te gaan of een chaotische bende waar de gespannen sfeer nooit ver weg is? Je klas sturen en begeleiden is werk voor het hele schooljaar. De start van een schooljaar is een bijzonder moment dat extra begeleiding nodig heeft. Maar ook daarna kun je de evolutie van de groep be•nvloeden en kun je bijsturen als het mis dreigt te lopen. Dit vraagt tijd en energie, maar loont op termijn! Een positieve groepsdynamiek is essentieel om met je klas op een aangename en zinvolle manier aan de slag te kunnen. Wanneer een groep zich op een foute manier heeft gevormd, zijn de gevaren groot: leerlingen voelen zich slecht, zijn brutaal, werken niet samen, durven zich niet te tonen, werken niet mee enzovoort. In deze vorming leer je wat de groepsnormen zijn en hoe je de klasgroep positief be•nvloedt.

Cyberpesten de baas

De nieuwe media zijn een vast onderdeel van de sociale leefwereld van kinderen en jongeren. Een op tien onder hen krijgt te maken met cyberpesten. Deze workshop verduidelijkt het wat, hoe en waarom van cyberpesten. Je benadert het onderwerp vanuit de ervaringswereld van wie pest, gepest wordt of omstaander is. Zo wordt duidelijk welke aanpak geschikt is om cyberpesten te voorkomen. Door werk te maken van een goed samenspel tussen school en thuis, lukt het beter om kinderen en jongeren te behoeden voor (cyber)pestgedrag. Verken mogelijkheden om samen met kinderen en jongeren te werken naar een respectvol en veilig(er) internetgebruik.

De pest aan mij

De voorstelling Marie is jarenlang het favoriete slachtoffer van haar klasgenoten. Wanneer ze van school verandert, besluit ze dat dit haar niet meer zal overkomen. Ze zoekt en vindt aansluiting bij 'queen bee' Gloria. Langzaam maar zeker gaat ze mee andere leerlingen terroriseren. Tot de gebeurtenissen met haar op de loop gaan É Marie voert je mee tot diep in haar hoofd. Een duik in een wereldbeeld waar enkel plaats is voor 'daders' en 'slachtoffers'. De reis voert langs schoenen met roze strikjes, hamsters, bavianen, kameleons, een empathieknopje, Darwin en een eerste kus. Automutilatie, sociale media, paranoia en andere aan pesten gerelateerde thema's krijgen stuk voor stuk een plaats in dit ontluisterende verhaal.

Masterclass: No Blame: vaardigheidstraining

Tijdens deze tweedaagse training ga je grondig in op de No Blamemethode. Alle deelnemers worden uitgenodigd om de begeleidersrol en -positie bij de opeenvolgende stappen van de No Blame-aanpak ervaringsgewijs te verkennen. Iedereen krijgt de kans om de methode zelf te ervaren vanuit verschillende posities van de kinderen: dader, slachtoffer, meeloper, neutraal enz.

Masterclass: Sterk in pestpreventie (STIPP)

Nog altijd wordt 1 op 5 van de Vlaamse schoolgaande kinderen en jongeren gepest. Voor 1 op 20 gebeurt dit met een wekelijkse regelmaat, met heel wat risico's en schade tot gevolg. Scholen kunnen die cijfers doen dalen door in te zetten op een stevig, doordacht, duurzaam en effectief anti(cyber)pestbeleid. Het STIPP-traject biedt scholen de nodige houvast om hieraan te werken. De masterclass belicht sleutelelementen uit succesvolle programma's uit binnen- en buitenland en biedt een combinatie van informatieve, reflectie- en werkmomenten, ook op de eigen school.

No Blame: kennismaking

De No Blame-aanpak is een niet-bestraffende, probleemoplossende methode om met pestsituaties om te gaan. Aangezien pesten een groepsprobleem is, betekent dit dat een individu zelden tot nooit het probleem kan oplossen, want een individu kan niet winnen van een groep. De groep moet in actie komen. In deze vorming maak je kennis met het verloop van het No Blame-zevenstappenplan en met de visie achter deze aanpak van pestsituaties. De No Blame-benadering doet een beroep op het empathisch vermogen en de eigen verantwoordelijkheid van kinderen uit een 'steungroep' samengesteld uit dader(s), meelopers en neutrale medeleerlingen. Onder begeleiding van een volwassene (leerkracht, zorgbegeleider, CLB-medewerker) formuleren de betrokken kinderen positieve en toekomstgerichte voorstellen. Naast de aanpak van pestgedrag wordt ook aandacht besteed aan krachtlijnen van een antipestsfeer en beleidsopties.

Pesten stoppen door middel van een ontschuldigende dialoog

De ene pestsituatie is de andere niet. Soms moet men de kaart trekken van een confronterende aanpak. De methodiek van de ontschuldigende dialoog nodigt zowel de pester als de gepeste uit tot het opnemen van verantwoordelijkheid en het herstellen van het vertrouwen in zichzelf en de ander. Na het volgen van deze interactieve vorming kan je met de methodiek aan de slag.

Herstelgericht werken in de klas

Tijdens een schooljaar krijgt elke klasgroep te kampen met spanningen of conflicten. Soms gaan ook ouders zich ermee bemoeien. De druk rust op de schouders van de leerkracht. Hoe kan je in een dergelijk klimaat nog lesgeven of leerdoelen behalen? Deze tweedaagse opleiding maakt je sterker in het omgaan met conflicten in de klas. Thema's die je behandelt zijn: Hoe kan je de zorgen die er in de klas zijn openlijk bespreken en tot een gedeelde verantwoordelijkheid komen? Hoe cre‘er je een klas waarin kinderen elkaar ondersteunen wanneer het moeilijk gaat en elkaar durven aanspreken op negatief gedrag? Hoe pak je kleine conflicten snel aan?

Herstelgericht werken met de Sorrybox

Bij regelovertredend of storend gedrag denken we nog vaak in termen van straffen en belonen. Tijdens deze vorming ga je op zoek naar een meer verbindende manier om met negatief gedrag om te gaan. Je vertrekt van de principes van de sociaal-emotionele ontwikkeling, geweldloze communicatie en nieuwe autoriteit om herstelgericht te werken rond probleemgedrag van kinderen. Vanuit deze principes help je het kind om incidenten samen met de begeleider of leerkracht te analyseren en goed te maken. Gedrag, gevoelens en gedachten worden uit elkaar gehaald zodat de 'emotionele schade' na het conflict op een verbindende manier wordt hersteld. In de vorming wordt een digitale toolbox aangereikt met methodieken om te werken rond herstel na een conflict in of rond de school: de Sorrybox.

Klasgroep in de knoop?! De klasthermometer biedt uitzicht

Wie les geeft, kent het wel: een klasgroep waarin de sfeer ondermaats is omdat zich wrijvingen of pesterijen voordoen. De klasthermometer is een oplossingsgericht werkinstrument, gegroeid vanuit de praktijk en gericht op het bespreekbaar maken van deze situatie. Op voorzet van de leerkracht houdt de klas zichzelf een spiegel voor: hoe voel jij je op dit ogenblik in deze groep? Wat waardeer je in de groep? Wat zou je liever anders zien? Welke afspraak zou jouw groep vooruit kunnen helpen? Wat ben je bereid om zelf te doen? Deze vorming maakt je vertrouwd met het instrument en leert je hoe je er best mee aan de slag gaat. Geen gemoraliseer, maar een open gesprek o.l.v. een betrokken leerkracht. Nieuwe afspraken en persoonlijke engagementen zorgen voor een nieuwe, kansrijke start. Deze praktijkgerichte training reikt achtergrondinformatie aan over het omgaan met groepen en zet je op weg om de volgende dag aan de slag te gaan met de klasthermometer.

Masterclass: Hergo-opleiding (herstelgericht groepsoverleg)

Na een woordenwisseling krijgt de leerkracht/begeleider een mep van de jongere', 'Een jongere uit de groep schreeuwt moord en brand want zijn gsm is gestolen', 'Een leerkracht merkt dat er met hem gespot is op Facebook'. Zijn dit voor jou herkenbare situaties? Hergo biedt een krachtige uitweg om dit conflict op een duurzame manier aan te pakken. In deze opleiding bieden we een theoretisch en praktisch kader aan om herstelgericht te werken in jouw school. De Hergo-opleiding is een bijzonder intensieve opleiding. Na deze opleiding ben je in staat om zware situaties met veel betrokkenen op een goede manier af te handelen.

Omgaan met moeilijk gedrag

Lastig gedrag van kinderen kan een reden zijn om het plezier van het lesgeven te verliezen. Hoe treed je in contact met kinderen zodat de kans op moeilijk gedrag zo gering mogelijk blijft? En wanneer zich dan toch moeilijk gedrag voordoet: welke reactie heeft het meeste kans op succes? In deze tweedaagse vorming vertrek je van concrete voorbeelden en oefeningen. Je staat stil bij 'expliciet preventief handelen': hoe kan je lastig gedrag van kinderen voorkomen? Vervolgens bekijk je hoe je situaties van lastig gedrag beheersbaar kunt maken. Ook ga je na wat het effect is van verschillende reactiemogelijkheden.

Samen sterker in gezag!

Hoe streng mogen we nog zijn? Wat mogen we nog eisen van kinderen? Mogen we nog straffen? Gezag is in deze tijd geen evidentie meer. Binnen een school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht, zeker bij aanhoudend probleemgedrag. Je onderzoekt wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen. Je focust op de basishouding van de leerkracht en leert tools waarmee onmacht omgezet kan worden in invloed, gebaseerd op aanwezigheid, zelfcontrole, steunnetwerk, relatie en waakzame zorg.